Elektroinstalace (1): Požadavky na připojení a odbornost zhotovitele

01.10.2011 00:34

 

Jakmile se rozhodneme stavět dům nebo byt, do výstavby musíme nezbytně zahrnout také veškeré vnitřní elektrické rozvody a rozvody související s vnějším elektrickým vybavením objektu, včetně elektrické přípojky.

S požadavky na vytvoření vhodného projektu nejen silové elektrické instalace, ale také všech dalších systémů měření a regulace, slaboproudých rozvodných systémů, elektronického zabezpečení objektu či požární signalizace, je potřebné obrátit se na odborného pracovníka – projektanta, který je k těmto činnostem oprávněn. Pokud mezi vašimi známými a přáteli nikdo takový nefiguruje, postačí dotázat se na nejbližším úřadě místní samosprávy. Tam určitě budou mít dokonalý přehled o podnikatelích, kteří mohou pomoci. A budou také vědět, zda vámi vybraný pracovník je skutečným odborníkem – zda jeho kvalifikace odpovídá požadavkům Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. „O odborné způsobilosti v elektrotechnice“, což je základní předpoklad, který musí splňovat každý kvalifikovaný elektrotechnik, zabývající se projekční, montážní a revizní činností.

Správná rozvaha při plánování vedení elektroinstalací je základem spokojeného bydlení

 

Bohužel ne každý projektant a ne každá dodavatelská firma je schopna nabídnout různé varianty řešení zadání. Nabízí-li jen jedinou možnost, lze vcelku úspěšně pochybovat o jejích odborných schopnostech. Zde lze doporučit výběr vhodnějšího dodavatele. Tím zpravidla nebývá firma s nabídkou nejnižší ceny. Naopak, za takovou nabídkou se často skrývají v průběhu stavby předkládané dodatečné požadavky na vícepráce, na něž se dodavatel tajně spoléhal již při zpracování nabídky. A nebude-li tomu tak, každodenní praxe s bydlením v bytě s nejlevnější instalací ukáže, že to byla naopak nabídka nejdražší. V krátkých časových intervalech totiž bude nutné něco neustále doplňovat a upravovat, což je mnohem nákladnější než dokonalá instalace zhotovená hned zpočátku, navíc s určitými rezervami pro dosud třeba i neznámé budoucí možnosti. Rozhodneme-li se pro některou ze systémových instalací pro dosažení maximálních úspor energií a současně pro velice jednoduchou a pohodlnou obsluhu všech činností, máme možnost zjistit si adresy specializovaných odborných firem na webových stránkách. Tak pro jediný mezinárodně normalizovaný systém instalací KNX/EIB (norma ČSN EN 50090-2-2) je možné nahlédnout do celosvětového seznamu partnerů KNX na stránkách mezinárodní asociace www.knx.org (zde si můžeme zvolit zemi, v našem případě Českou republiku) a vybrat si nejvhodnější kontakt.

 

Připojení elektrické energie a požadavky na elektrickou instalaci

Před výstavbou máte zajisté určité představy o vybavení domu nebo bytu i o předpokládaném stupni komfortu během obsluhy instalace. Stále vyšší počet uživatelů bytových objektů si plně uvědomuje, že kvalitní elektrická instalace s vhodně zvoleným designem domovních elektroinstalačních přístrojů výrazně napomáhá dosáhnout požadované úrovně pohodlí a současně i co nejvyššího estetického souladu s vybavením bytových interiérů. Jak si ale počínat, když nevíme, jaké úrovně technické vybavenosti instalace lze běžně dosáhnout a jaké prvky lze získat na trhu?

V prvé řadě je potřebné si uvědomit, že právě vy jste investory. Neznamená to nic jiného, než plné respektování všech vašich splnitelných přání dodavatelskou firmou. A za dnešního stavu techniky a výrobních i stavebních technologií je splnitelné téměř jakkoliv náročné přání. Je ovšem žádoucí, abyste srozumitelně a co nejdetailněji definovali svoje požadavky na činnost jednotlivých funkcí. Proto je nezbytné zpracovat co nejpodrobnější objednávku, která se stane podkladem pro smlouvu o dodávce. Nejsou-li v okamžiku přebírání výsledků práce splněna všechna ustanovení smlouvy, nejrychlejší cestou k nápravě je uhrazení zbývajících nákladů teprve po odstranění všech závad. Znamená to tedy pokud možno nepřistupovat na neúměrně vysoké zálohové platby.

Legislativa související s podmínkami pro připojení nové elektrické instalace k elektrorozvodné síti se poměrně rychle mění, v současnosti platí vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, která navazuje na energetický zákon č. 458/2000 Sb., novelizovaný zákonem č. 670/2004 Sb. Mimo jiné platí, že k elektrorozvodné síti bude připojena ta elektrická instalace, která plně vyhovuje požadavkům všech odpovídajících norem, mezi něž patří především rozsáhlý soubor bezpečnostních norem ČSN 33 2000-x-x.

 

Dohled na kvalitu práce

Ovšem kromě zákonných podmínek, které musí být dodrženy, je zřejmě zájmem každého stavebníka či investora, aby instalace dokázala splnit všechny požadované funkce při zajištění maximální bezpečnosti osob před úrazem elektrickým proudem a majetku před poškozením přepětím, nebo zničením požárem. Proto je také nezbytné k vykonání všech potřebných prací pověřit odbornou firmu. Jako investoři máte plné právo kontrolovat kvalitu odváděné práce, v případě zjištění jakýchkoli závad pak požadovat jejich odstranění. V takovém případě se nebude jednat o vícepráce, ale o opravu špatně vykonané práce.

Někteří drobní investoři se občas inspirují myšlenkou na svépomocné vytvoření nové instalace. Pokud mají k takovéto činnosti veškeré kvalifikační předpoklady, mohou svoje nápady realizovat sami. Častějším případem však bývá dobrá myšlenka, ovšem bez kvalifikačních předpokladů, tedy bez ověřené znalosti elektrotechnických norem a předpisů a bez potřebných praktických zkušeností. V takovýchto případech je zcela nezbytné svěřit práce kvalifikovaným elektromontérům. Jakákoliv kutilská činnost, bez důkladných znalostí problematiky v oblasti elektrických instalací, velice často vede k vytváření nebezpečných situací, jakými jsou příznivé podmínky pro vznik požárů nebo dokonce až smrtelných úrazů elektrickým proudem.

V závislosti na rozsahu prací a také podle vašich organizačních schopností můžete zvolit svépomocný, investorský anebo dodavatelský způsob výstavby objektu. Stavební zákon vyžaduje i při svépomocném způsobu výstavby zajištění odborného vedení oprávněnou osobou. Tou je vždy osoba autorizovaná (architekt, inženýr, technik). U drobných staveb postačí odborný dozor namísto odborného vedení. Odborný dozor zajišťuje kvalifikovaná osoba, která dohlíží na dodržování všech bezpečnostních předpisů.

 

(Autor: Ing. Josef Kunc)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

ABB, s.r.o.: www.abb-epj.cz

 

 

Zpět