Elektroinstalace (3): Zásuvkové obvody

01.12.2011 00:50

 

Všechny domovní elektroinstalační přístroje jsou nejčastěji montovány do zapuštěných elektroinstalačních krabic. Bez ohledu na to, jaké přístroje jsou používány při prvotní instalaci, doporučujeme použití co nejhlubších krabic. Předem si nemůžeme být jisti, zda někdy v budoucnu nebudeme chtít použít namísto klasického elektromechanického spínače pro ovládání jednoho okruhu osvětlení stmívačem, který má zpravidla výrazně větší vestavnou hloubku, než nahrazovaný spínač. Zapuštěnou zásuvku třeba časem nahradíme zásuvkou kombinovanou s proudovým chráničem nebo se svodičem přepětí.

Do elektroinstalačních krabic zavádíme kabely z rozváděčů, od ovládacích prvků potom další kabely ke spínaným svítidlům nebo jiným spotřebičům. S ohledem na možné budoucí změny je vhodné i ke spínačům přivést kabely se středními vodiči.

V jednom společně jištěném obvodu pro domovní zásuvky 250 V, 16 A (jistič 16 A) smí být nejvýše 10 zásuvkových vývodů. Jeden zásuvkový vývod tvoří jedna samostatná zásuvka, dvojitá zásuvka anebo i několik zásuvek umístěných ve společném vícenásobném rámečku. Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na připojování mnoha různých přístrojů a spotřebičů a tedy i na počty zásuvek, má právě poslední možnost stále větší význam.

V České republice je normalizován jediný typ domovních zásuvek pro pevné elektrické instalace. Je to zásuvka 250 V, 16 A s ochranným kolíkem. Jiné vzory zásuvek se nesmí používat. Pouze v pohyblivých rozvodech se připouští zásuvky 2,5 A pro ploché vidlice pro spotřebiče třídy II (tedy s dvojitou nebo zesílenou izolací). Stejné vzory zásuvek jsou normalizovány ještě ve Slovenské republice, v Polsku, Francii a Belgii a také ve všech bývalých francouzských a belgických koloniích. Pro připojování různých třífázových spotřebičů se používá nejčastěji pětipólových zásuvek 400V, 16A.

Nynější chráněné domovní zásuvky byly u nás zavedeny od roku 1933 a současně byla stanovena montážní pravidla: Zásuvka se montuje kolíkem nahoru, fázový vodič při čelním pohledu se připojuje k levé dutince, zatímco střední vodič k dutince pravé. Ke kolíku je vždy připojen samostatně vedený ochranný vodič. Z bezpečnostních důvodů se nesmí sdružovat funkce ochranného a středního vodiče.

Vodorovná kombinace přístrojů ve společném rámečku (ABB)

 

V ČSN 33 2130 jsou stanoveny minimální počty zásuvek pro jednotlivé místnosti. Tyto počty však již zdaleka nevyhovují skutečným potřebám. Proto je potřebné vždy se zamyslet nad očekávaným vybavením elektrickými přístroji a spotřebiči a tomu se přizpůsobit. Uveďme si příklad vycházející z reálných potřeb zásuvek například pro kuchyň. Norma předepisuje minimálně tři zásuvkové vývody. Vycházejme z vybavení poměrně dobře zařízené kuchyně a předpokládejme i mírně nadstandardní řešení instalace. Pak musíme uvažovat i několik samostatně jištěných obvodů jen pro kuchyni. Je vhodné samostatně jistit zásuvky pro chladničku a mrazničku. Avšak i několik dalších zásuvek musí být jištěno samostatně: Jsou to zásuvky pro kombinovaný sporák nebo elektrickou troubu, mikrovlnnou troubu, myčku nádobí, průtokový ohřívač vody ke dřezu. Celkem je to již pět samostatně jištěných obvodů, tedy jednoznačně pět zásuvkových vývodů. Šestým bude další zásuvkový obvod pro několik dalších zásuvkových vývodů. A kolik v nich bude zásuvek? Počítejme možné, většinou trvale k zásuvkám připojené kuchyňské strojky a podobné spotřebiče – kráječ chleba, varná konvice, kávovar nebo čajovar, opékač topinek, případně toastovač či jiný často používaný domácí spotřebič. Znamená to, že takto bude již trvale obsazeno celkem deset zásuvek. Pro připojení dalších, při vaření a pobytu v kuchyni používaných spotřebičů, budou potřebné další zásuvky. Bude jich nejméně dalších pět.

V místnostech, v nichž předpokládáme umístění audio a video sestavy, je pro tento účel zapotřebí umístit zásuvkový vývod obsahující alespoň pět zásuvek. Znamená to tedy zásadní používání sestav domovních přístrojů umisťovaných do vícenásobných rámečků. Lze tak vytvářet prakticky libovolné sestavy silových i sdělovacích zásuvek, klasických i elektronických spínacích a dalších přístrojů. Omezení je dáno možným počtem přístrojů v sestavě, podle násobnosti dodávaných rámečků. U vodorovných i svislých kombinací to bývá nejvýše pět, v rastrovém uspořádání to může být až šest přístrojů.

Rastrové uspořádání domovních přístrojů ve vícenásobném rámečku (ABB)

 

V případě, že zásuvkový vývod je tvořen několika zásuvkami ve společném rámečku, je nutné dbát na jejich správné propojení. Přívod od rozvodnice i vývod k dalšímu zásuvkovému vývodu musí být ze svorek téže zásuvky. Potom se velice snadno zajistí případná ochrana proti přepětím. Pouze první zásuvka bude vybavena svodičem přepětí, zatímco při nesprávném zapojení by bylo nutné použití svodičů u obou krajních zásuvek.

Správné a chybné zapojení zásuvek ve společném vícenásobném rámečku

 

Nepočítáte-li s centrálním vysavačem prachu, je potřebné pamatovat i na optimální umístění zásuvek pro vysavač. Vhodným místem, zpravidla neobestavěným nábytkem, bývá prostor u dveří. Zásuvka může být součástí svislé vícenásobné kombinace, společně se spínači osvětlení. Za vhodnější řešení považujeme její umístění ve výšce asi 30 cm nad podlahou (v zásuvkové instalační zóně mezi 15 až 45 cm od hotové podlahy), svisle pod těmito spínači.

Tvrdým oříškem bývá rozmístění jednotlivých zásuvkových vývodů a také stanovení jejich násobností. Ideálním stavem je vymezení konkrétních poloh zásuvek v interiéru v závislosti na podrobné znalosti definitivního uspořádání nábytku. V praxi je to méně častý případ, obvykle je nutné počítat s pozdějším obestavěním mnohých z nich bytovým vybavením. Je proto vhodné uvažovat s alespoň 50% zvýšením počtu zásuvkových vývodů. Je potřebné se vyhnout pozdějšímu použití prodlužovacích přívodů s vícenásobnými zásuvkami, protože se jedná o přístroje určené pouze pro provizorní, krátkodobá použití. Totéž platí i o rozbočovacích zásuvkách. Při dlouhodobém používání prodlužovacích přívodů hrozí nebezpečí přehřátí jader vodičů v přívodní šňůře a následné vznícení koberce, pod kterým často bývá šňůra ukryta. Rozbočovací zásuvky při jejich dlouhodobém používání mechanicky nadměrně zatěžují kontakty pevných zásuvek, do nichž jsou zasunuty. Tím se zvětšuje přechodový odpor a zásuvka se nadměrně zahřívá. Nakonec dojde k úplnému poškození plastového krytu zásuvky. A budou-li v blízkosti takovéto zásuvky například snadno hořlavé záclony, opět vzniká velice výrazné riziko požáru.

Velkou pozornost je potřebné věnovat zásuvkám určeným pro připojování zahradních strojů, jako jsou sekačky trávy, drtiče větví apod. Tyto zásuvky při montáži na vnějším obvodu objektu musí splňovat požadavky pro umístění do venkovního prostředí – musí být ve stupni krytí alespoň IP 44 a navíc musí být v obvodu proudového chrániče s vybavovacím proudem nejvýše 30 mA.

 

Instalace byla dokončena

Elektromontážní firma, která instalaci dodávala (a v případě systémové instalace také programovala a oživovala) zabezpečí výchozí revizi, na jejímž podkladě elektrorozvodný závod objekt připojí k elektrizační soustavě. Dojde-li ke změně majitele objektu bez přerušení dodávky elektrické energie, obvykle není nutná další revize. Byl-li však objekt odpojen od veřejné sítě, pro nové připojení bude nezbytná nová revize.

Jsou-li veškeré obvody navrženy a zhotoveny podle podmínek blížících se skutečnému stavu používání, budete s elektrickou instalací plně spokojeni. Nevzniknou-li žádné problémy, pak ani nezaregistrujete, že nějakou elektrickou instalaci máte. Budete-li mít dostatečný počet zásuvkových vývodů, nebudete potřebovat přikupovat ani rozbočovací zásuvky, ani prodlužovací přívody s vícenásobnými zásuvkami. Vidlici přívodní šňůry každého ze spotřebičů bude možné bezproblémově zasunout do volné zásuvky nacházející se v blízkosti. Poruchy elektronických zařízení budou velice vzácným jevem, protože nainstalované přepěťové ochrany je zabezpečí před účinky přepětí atmosférického i vznikajícího při spouštění různých spotřebičů a šířícího se zcela nekontrolovatelně po vedeních všeho druhu. A nastane-li životu nebezpečná situace, při níž by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, pak teprve zjistíte, že funkční instalaci máte. Proudový chránič totiž zareaguje na únik proudu a příslušný obvod nebo celou bytovou instalaci odpojí od sítě, aniž byste pocítili průchod nebezpečného proudu svým tělem.

A máte-li systémovou elektrickou instalaci, nebude stát nic v cestě tomu, abyste si vymýšleli stále nové funkce a nová programová propojení jednotlivých přístrojů. Vše jen na základě vašich stále náročnějších přání.

 


(Autor: Ing. Josef Kunc)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

ABB, s.r.o.: www.abb-epj.cz 

 

 

Zpět