Elektroinstalace (4): Elektrické rozvody v koupelně

01.12.2011 00:55

 

Při vytváření elektrických instalací v koupelnách, sprchových koutech a podobných prostorách je nutné respektovat celý soubor norem ČSN 33 2000 se zvláštním zřetelem na ČSN 33 2000-7-701, která přesně definuje odlišnosti od elektrických instalací v ostatních částech domu nebo bytu.

Vzhledem k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem při dotyku mokrého povrchu těla především s kovovými částmi různých zařizovacích předmětů, na nichž se může objevit nebezpečné dotykové napětí, je nutné věnovat maximální pozornost zabezpečení před možností vzniku takovéto situace. Základním opatřením pro ochranu je uvedení všech nosičů možného nebezpečného dotykového napětí na stejný elektrický potenciál, kterým je přibližně potenciál země. Je to tak zvaná ochrana pospojováním, kdy se k ochrannému obvodu připojí všechny kovové části v koupelně, na které se může, například při nějaké závadě na elektrické instalaci, objevit nebezpečné dotykové napětí. Tak je nutné předepsaným způsobem spolehlivě propojit kovové vany, kovové součásti sprchových koutů, kovová vodovodní potrubí, potrubí ústředního vytápění, vzduchotechniky nebo chlazení, přístupné kovové stavební prvky (za ně ale nejsou považovány kovové zárubně a rámy oken) a případné další vodivé předměty, na kterých by se mohl objevit nebezpečný elektrický potenciál. V jednodušších případech k vodivému pospojování obvykle postačí vodič o průřezu 2,5 mm2, není-li chráněn před mechanickým poškozením, musí být o průřezu alespoň 4 mm2.

Podle stupně nebezpečnosti, jsou rizikové prostory rozděleny do zón, jejichž přesná specifikace je v ČSN 33 2000-7-701 pro koupelny a sprchové kouty:

zóna 0 – vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany,

zóna 1 – do výšky 2,25 m nad podlahou od horního okraje vany,

zóna 2 – ve vzdálenosti do 0,6 m od vany a do výšky 2,25 m,

zóna 3 – do vzdáleností 2,4 m od zóny 2 a do výšky 2,25 m nad podlahou.

 

Vertikální uspořádání zón v koupelně s koupací nebo sprchovou vanou

 

Horizontální uspořádání zón v koupelně s koupací vanou

 

Horizontální členění zón v koupelně se sprchovou vanou a pevnou příčkou

 

Nejnáročnější požadavky jsou na tzv. zónu 0, tedy na normou přesně definovaný prostor vany nebo vnitřního prostoru sprchovacího koutu. Tam může být nanejvýše svítidlo nebo jiný pro tento prostor určený elektrický předmět v krytí IP X7, tedy zhotovený v kvalitním, vodu nepropouštějícím krytu. Navíc, toto svítidlo nebo jiné zařízení musí být napájeno bezpečným malým napětím SELV, do 12 V při střídavém napájení nebo do 30 V při stejnosměrném napájení. Zdroj bezpečného napětí musí být mimo zóny 0, 1 nebo 2.

Případná elektrická zařízení v zónách 1 a 2 musí být v krytí alespoň IP X4, avšak spínače nebo zásuvky smí být pouze pro obvody na bezpečné malé napětí (SELV). Do zóny 1 je povolena montáž elektrických průtokových ohřívačů vody, sprchových čerpadel, elektrického vybavení vířivých van a podobných elektrických zařízení, vždy s doplňkovou ochranou proudovým chráničem pro ochranu osob. Do zóny 2 lze montovat tatáž elektrická zařízení jako do zóny 1, a dále svítidla, ventilátory, topidla (topné žebříky) a další elektrická zařízení vyhovující příslušným normám z hlediska krytí i zajištění bezpečnosti před nebezpečným dotykovým napětím. Avšak pouze v zóně 3 lze instalovat silové zásuvky na napětí 230 V s ochranou samočinným odpojením od zdroje, s využitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA.

Umývací prostor je vymezen od podlahy ke stropu svislými plochami procházejícími obrysy umyvadla nebo dřezu a zahrnuje prostor nad i pod umyvadlem či dřezem. Případné zásuvky a spínače v blízkosti umyvadla nebo dřezu musí být mimo normou definovaný umývací prostor. Mohou být na hranici tohoto prostoru, pokud budou ve výšce nejméně 120 cm od podlahy. Při instalaci v menší výšce musí být ve vzdálenosti větší než 20 cm od hranice umývacího prostoru. Svítidlo v umývacím prostoru musí být nejméně 1,8 m nad podlahou, přičemž světelný zdroj (žárovka, zářivka) musí být opatřen ochranným, například skleněným krytem. Všechny vnější části svítidel upevněných ve výšce do 2,5 m nad podlahou musí být z plastů, při montáži ve výšce nižší než 1,8 m musí být ve vyšším krytí a navíc musí být vybavena krytem odolávajícím mechanickým nárazům. V žádném případě ale nesmí být svítidlo níže než 40 cm nad horním okrajem umyvadla či dřezu.

Umývací prostor

 

Ukázka správného umístění zásuvek v umývacím prostoru

 

Pro každý konkrétní případ je nutné, aby zařazení jednotlivých částí koupelen a umývacích prostorů do jednotlivých zón, a tedy i pro vhodnost umístění potřebných elektrických zařízení, posoudil kvalifikovaný pracovník (projektant, elektromontér) s platným ověřením odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jinak hrozí nebezpečí vytvoření i velice zásadních chyb (nesprávně použité přístroje, nesprávná ochrana apod.), které by mohly způsobit dokonce i smrtelný úraz elektrickým proudem.

Za vhodná elektrická zařízení, použitelná pro montáž do definovaných zón a umývacích prostorů je ale možné považovat i různé koupelnové skříňky vybavené svítidly, pokud jsou průvodní dokumentací deklarovány pro takovýto způsob užití, v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb. Současně musí být připojeny přes proudový chránič pro ochranu osob, tedy s vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA, v závislosti na zóně umístění.

ČSN 33 2000-7-702 stanovuje požadavky na prostory s plaveckými bazény a fontánami.

Pro místnosti se saunovými kamny je potřebné využít zvláštních předpisů ČSN 33 2000-7-703.

 

 


(Autor: Ing. Josef Kunc)

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

ABB, s.r.o.: www.abb-epj.cz 

 

 

Zpět