Energetická náročnost staveb (2)

15.09.2011 11:26

Dalšími povinnosti danými zákonem, v tomto případě č. 406/2000 Sb., kterými se stavebníci a majitelé nových budov musí řídit (týká se budov dle § 6), v sobě zahrnují následující požadavky:

• Vlastník budovy nebo společenství vlastníků bytových jednotek (dále jen vlastník) musí v dokumentaci přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení prokázat splnění hospodárné spotřeby energie na vytápění, která je vyjádřena přípustnými hodnotami tepelné charakteristiky budovy, tepelného odporu konstrukce, tepelné stability místnosti, šíření vzduchu a vlhkosti konstrukcí. Musí dodržet způsob určení tepelné ztráty vnitřních prostor vytápěné budovy, uplatněný při stanovení celkové tepelné charakteristiky budovy. Povinnost se vztahuje i na majitele, u nichž se provádí změna dokončené stavby podle zvláštního právního předpisu ovlivňující plnění výše uvedených požadavků, a pokud se na ně vztahuje povinnost energetického auditu podle § 9 tohoto zákona.

• Výše zmíněné požadavky nemusí být plněny při změně dokončené stavby v případě, že se vlastník prokáže energetickým auditem, že to není technicky možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje zvláštním požadavkům zvláštního právního předpisu.

• Vlastník nesmí při užívání nových staveb nebo při užívání staveb dokončených po jejich změně překročit měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody stanovené vyhláškou.

• Vlastník musí vybavit tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném vyhláškou. Konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto zařízení.

• Vlastník se musí řídit pravidly pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody stanovenými vyhláškou, s výjimkou: a) dodávky uskutečňované výhradně pro vlastní osobní spotřebu, b) dodávky uskutečňované pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených vyhláškou a neohrožení zdraví a majetku.

Při nesplnění všech výše zmíněných požadavků a dalších náležitostí včetně pravidelné kontroly, (Hlava V, Správní delikty) se zmíněné subjekty vystavují správnímu řízení dle § 12 Přestupky a § 12a Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a může jim být uložena vysoká pokuta v závislosti na přestupku dle daných paragrafů a odstavců. Hodnoty pro hodnocení energetické náročnosti budov vycházejí hlavně z požadavků státní normy ČSN 730540-2/2007, které upřesňují, co musí budova z hlediska tepelné ochrany splňovat, samotné hodnocení se řídí požadavky daných směrnic evropské legislativy a nařízením EK. Detailní obeznámení s celou problematikou by přesahovalo rámec této publikace, zásadní otázky uvádíme proto orientačně.

Hodnocení energetické náročnosti budov vyplývá ze směrnice 89/106/EEC o stavebních výrobcích, směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a navazuje na závazky vyplývající z Kjótského protokolu, které ratifikovaly členské země EU. Směrnice 2002/91/ES stanovuje základní rámec hodnocení a uvádí doporučení pro jednotlivé vlády.

Požadavky jsou následně prováděny prostřednictvím národních předpisů (viz ČSN), z nichž základní jsou následující:

• obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov, tzn. přijmout na národní úrovni metodu výpočtu,

• stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost budov,

• stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých, již existujících budov, které jsou předmětem rozsáhlejší modernizace,

• certifikaci energetické náročnosti budov, tzn. vypracování průkazu ENB kvalifikovanými odborníky a jejich využívání,

• zajistit pravidelnou kontrolu kotlů (zdrojů tepla) a vzduchotechnických systémů v budovách a dodatečné posouzení vytápěcích systémů se zdrojem tepla starším než patnáct let,

• přijmout opatření k prohloubení informací pro uživatele budovy o různých metodách a praktických postupech vedoucích ke snižování ENB.

Cihla nabízí výbornou příležitost pro realizaci netradičních tvarů, umožňuje formovat oblouky a další detaily dle přání investora

WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL

 

V České republice byla zvolena metoda hodnocení ENB na základě celkové spotřebované energie budovou, což je celková roční dodaná energie do budovy na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení v předepsaném množství a kvalitě, včetně účinnosti zařízení použitých v energetických systémech, vzniklých ztrát, části tepelných ztrát využitelných ke snížení spotřeby energie, pomocné energie, využitelné zisky. Pro komplexní výpočet je brána v potaz i řada dalších aspektů souvisejících s danou budovou. Kromě již výše zmíněné ČSN jsou i další základní požadavky, různé ukazatele, hodnoty apod. definovány v evropské normě EN 15217, jež u nás slouží jako určitý podpůrný dokument.

Požadavky směrnice 2002/91/ES byly v ČR zapracovány do novely zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. vložením § 6a (energetická náročnost budov). Tento zákon byl novelizován zákonem č. 177/2006 Sb., jeho plné znění je publikováno ve Sbírce zákonů po č. 406/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů nahrazuje zrušení vyhlášky č. 291/2000 Sb., vyhláška MPO ČR č. 148/2007 Sb., ve které jsou stanoveny podrobnosti energetické náročnosti budov.

Výpočetní metodika, tedy postup výpočtů, energetické náročnosti budov se opírá o řadu technických národních a evropských norem a o další předpisy a stanovuje se výpočtem užívané energie při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením, kterým se rozumí hodnocení založené na výpočtech užívané nebo předpokládané energie potřebné k vytápění atd. za standardizovaného užívání budovy prováděné intervalovou výpočtovou metodou (hodinovou apod.), a dále s ohledem na zóny budovy, řečeno zcela rámcově.

Z hlediska požadavků ČSN 730540-2/2007 se dále hodnotí vnitřní povrchová teplota pomocí tzv. faktoru vnitřního povrchu, dotyková teplota podlahy, zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce (musí být nižší než udávaná hodnota a zároveň během roku musí být celková bilance kladná, tj. více kondenzátu se musí odpařit, než během roku zkondenzuje), šíření vzduchu obvodovým pláštěm (spárami oken, netěsnostmi) a budovou, intenzita výměny vzduchu v místnosti, tepelná stabilita v letním i zimním období a průměrný součinitel prostupu tepla.

V souvislosti s energetickou náročností budov, potažmo i s jejím snižováním, je spjata řada dalších kritérií. Základní charakteristika tepelného prostředí je dána požadavkem na součinitel prostupu tepla U (W/m2K), což je převrácená hodnota tepelného odporu konstrukce rozšířená o tepelné odpory při přestupech tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce, jež jsou ovlivněny prouděním vzduchu podél konstrukce a sáláním tepla na vnitřní straně ostatních konstrukcí a do volného prostoru na vnější straně.

Pro splnění požadavků hodnocení energetické náročnosti musí součinitel prostupu být vždy nižší, než je součinitel prostupu tepla U požadovaný normou. Započítávají se do něho i systematické tepelné mosty. Tepelný odpor je poměr tloušťky materiálu konstrukce a hodnoty tepelné vodivosti materiálu. Z laického pohledu pak tepelně izolační vlastnosti hrají významnou roli ve výsledném účtu za energie na vytápění, přičemž součinitel hodnoty prostupu tepla je významným měřítkem pro výpočet tepelných ztrát budov a tím pro i pro stanovení spotřeby tepla. Kritérium spotřeby tepla je rovněž kritériem energetické náročnosti.

Zajištění a zlepšení tepelně technických vlastností budovy patří mezi primární zásady snižování energetické náročnosti staveb (ne nepodstatný význam v této souvislosti má snižování tepelných ztrát okny, stěnami i krovem). Při zajišťování, resp. zlepšování, tepelně technických vlastností konstrukcí je nutné také respektovat kriteria energetická, ekologická a ekonomická. Zajištěním veškerých požadavků si pak majitel nového nebo opraveného stavení zajistí i klidný spánek: jedná dle zákona, šetří Zemi, a nakonec ušetří i on sám.

 

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL, a.s.: www.wienerberger.cz, www.porometr.cz, www.porothermDUM.cz

Zpět