Komíny (3): Koncepce vytápění

15.09.2011 18:05

Historie i současnost prokazuje užitečnost komínu v budově. Je cestou k nezávislosti na předem určeném a nezměnitelném zdroji energie s možností svobodné volby druhu paliva a způsobu nakládání s ním. Je cestou k nezávislosti na technických poruchách velkých zařízení a sítí, na klimatických jevech a společenských vlivech. V současném pojetí se stává i zdrojem příjemné pohody u hořícího ohně. Zkušenost ukazuje, že optimální koncepce vytápění v našich klimatických podmínkách by měla vycházet z kombinace dvou nezávislých zdrojů tepla, například plynového kotle a krbových kamen. I v případě, kdy se jako primární zdroj vytápění plánuje zdroj tepla, který nevyžaduje komín, vždy se vyplatí připravit alespoň jeden průduch například pro lokální spotřebič na pevná paliva, jako jsou třeba krbová kamna. Z toho potom vyplývají požadavky na typ a konstrukci komína.

V případě výstavby vlastního rodinného domku má stavebník jedinečnou možnost již v počátku přípravy koncepci vytápění zvolit nebo ovlivnit. Bohužel, praxe nás přesvědčuje, že i v tomto jednoduchém procesu se stavebník v první řadě často soustředí na jiné detaily (typ oken, barva střešní krytiny apod.), než na volbu optimálního způsobu a režimu vytápění objektu.

V případě bytových domů je situace zpravidla odlišná; koncepci vytápění určuje investor. Pokud se i v tomto případě zabývá nejen minimalizací pořizovacích nákladů objektu, ale myslí i na ekonomiku budoucího provozu a komfort, nabízí majitelům nebo uživatelům jednoznačně byt s vyšší užitnou hodnotou. V současné době vychází řada článků, které srovnávají úroveň nových dnešních bytů s byty stavěnými v rámci tzv. komplexní bytové výstavby v období 60. až 80. let minulého století. Přes nesporně příznivé hodnocení těch současných se nějak zapomíná na to, že ve většině případů jsou i tyto byty vytápěny nezměněným, „pokrokovým“ způsobem z centrálního zdroje tepla, bez možnosti ovlivnit komfort a ekonomiku vytápění uživatelem. Ten musí navíc předpokládat, že nedojde k přerušení dodávky tepla nebo elektřiny ani k technické poruše na zařízení.

Právě z těchto důvodů je výhodné, pokud nejen v rodinných domech má uživatel bytu možnost individuálního vytápění. Pak je pouze na něm, jaký provozní režim si sám nastaví a jak se to následně projeví v ekonomice provozu. Ideální je potom kombinace dvou nezávislých zdrojů tepla nebo alespoň možnost dodatečné instalace spotřebiče, například na pevná paliva při dlouhodobém výpadku tepla nebo elektřiny.

 

Univerzální a speciální komínové systémy

Z hlediska použitelnosti můžeme současné komínové systémy rozdělit také na tzv. univerzální a speciální. Míra univerzálnosti je posuzována z hlediska vhodnosti systému pro druh paliva, teplotu spalin, typ a provedení spotřebiče. Univerzální komínový systém by měl umět spolehlivě odvést spaliny od spotřebičů s nízkou i vysokou teplotou spalin, měl by být odolný při vyhoření sazí a také odolný proti působení vlhkosti a kondenzátu. Právě výskyt vlhkosti je zejména ve spojení se spotřebiči na pevná paliva dalším často podceňovaným problémem. Ze zkušeností s provozem nových spotřebičů na pevná paliva, a to nejen kotlů, ale například též krbových kamen, vyplývá poznatek, že i u těchto spotřebičů dochází stále častěji ke kondenzaci ve spalinové cestě. Ta je logickým důsledkem několika příčin: dokonalejší konstrukce spotřebiče vede ke snižování výstupní teploty spalin, některé lokální spotřebiče jsou vybaveny výměníky tepla, spotřebiče mají účinnou regulaci přívodu vzduchu, a v případě topení dřevem se používá ne vždy ideálně suchého paliva. Přičteme-li navíc vžitou tendenci k předimenzovávání průměru komínového průduchu, vyjdou provozní stavy, kdy ke kondenzaci musí nutně dojít.

Univerzální komínové systémy jsou dobrým řešením zejména pro rodinné domky, kde zaručují mimo jiné i přechod na jiné palivo. Ideální stav je, pokud univerzální komín dovolí připojit i různé typy spotřebičů: v případě plynových kotlů to například znamená možnost bez úprav připojit jak běžné atmosférické spotřebiče typu B, tak uzavřené spotřebiče typu C (turbo), stejně tak jako nízkoteplotní nebo kondenzační kotle.

Speciální komínové systémy jsou, jak název vypovídá, určeny pro speciální případy. Zde se může jednat o komíny provozované v přetlaku nebo vysokém přetlaku, ale také například o společné komíny, označované jako LAS. V tomto případě konstrukce komína vytváří vzduchospalinový systém, který zabezpečuje odvod spalin od více uzavřených plynových spotřebičů typu C a zároveň k těmto spotřebičům přivádí spalovací vzduch.

Takový komín pracuje v tzv. protiproudém provozu, kde je vzduch pro spalování přiváděn meziprostorem mezi komínovou tvárnicí a tenkostěnnou keramickou vložkou ke kotlům v jednotlivých bytech. Výhodou je, že připojené spotřebiče jsou nezávislé na přívodu vzduchu z místnosti, přiváděný vzduch je navíc účinně předehříván odváděnými spalinami, což zvyšuje celkovou účinnost otopné soustavy a přispívá k ekonomice provozu. Toto řešení také výrazně šetří místo v dispozici objektu, neboť na jedno komínové těleso je možno připojit až 10 spotřebičů.

Uvedený způsob individuálního vytápění našel své uplatnění v posledních 10 letech v řadě úspěšně realizovaných projektů. Přesto stále představuje poměrně malý podíl při výstavbě současných bytových domů. Proč se toto technicky zajímavé a uživatelsky komfortní řešení zatím plošně neprosadilo? Z doby nedávno minulé jsme zvyklí na skutečnost, že bytové objekty jsou vytápěny dálkovým teplem, zatímco individuální vytápění je výsadou pouze majitelů rodinných domků. Pokud se majitelé nových bytů s tímto názorem předem smíří, nemohou asi očekávat výraznější posun v nabídce individuálně vytápěných bytů. Pokud naopak individuální vytápění v bytových domech začne být vnímáno jako lehce dosažitelný standard, vznikne poptávka, která bude muset být investory respektována. Technika je pro tuto situaci připravena. Projektová dokumentace by měla dát odpověď na základní otázky pří přípravě a realizaci díla.

Autor: Ing. Jiří Vrba

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

SCHIEDEL, s.r.o.: www.schiedel.cz

 

 

 

Zpět