Komíny (6): Výběr komínového systému

15.09.2011 18:45

Už od dob, kdy naši předkové zkrotili oheň a přenesli jej do svých domovů, je funkce komínu známá. Prostřednictvím komínových průduchů zajišťuje odvod zplodin, vznikajících při spalování, do kouřového hrdla od zdroje tepla a následně do ovzduší. Při správném návrhu a provedení zvyšuje účinnost tepelného spotřebiče paliv, prodlužuje zvyšuje jeho životnost, a šetří náklady na vytápění.

 

Komíny můžeme rozdělit podle mnoha hledisek, podle jejich technických parametrů, ale dále také třeba podle velikosti a tvaru průduchu, počtu průduchů, paliva, způsobu výroby a montáže. Tradiční vyzdívání komínů je v dnešní době nahrazeno speciálně vyráběnými díly a příslušenstvím nebo ve většině případů komínovými systémy. Ty se mohou mít různé materiálové provedení.

 

MATERIÁLY A JEJICH VLASTNOSTI

V současných konstrukcích se jako vnitřní komínové vložky používá nejčastěji keramiky, nerezové oceli a plastu. Každý z těchto materiálů má své přednosti i nedostatky, které je vhodné při výběru zvážit. Záleží na tom, které kritérium při výběru převládne.

Optimální komín bychom měli zvolit v závislosti na zvoleném způsobu nebo způsobech vytápění, tedy určitě podle spotřebiče paliv, který bude na komín napojen. Pro běžného uživatele má při výstavbě nového domu velkou výhodu již zmíněný univerzální komín, respektive komínový systém, který je možné použít pro otopný systém na pevná, kapalná, i plynná paliva. Potřebnou univerzálnost splňuje řada systémů s keramickou vložkou a některé lehké nerezové systémy.

Dalším kriteriem pro rozhodování může být požadovaná životnost. V případě rodinného domu bude pravděpodobně investor předpokládat, že životnost a použitelnost komínu bude odpovídat životnosti celého objektu. Tuto podmínku lépe splňují keramické komíny, životnost komínů kovových bývá v praxi kratší. Naopak v případech, kdy je komín určen výhradně pro určitý konkrétní spotřebič (často v průmyslových aplikacích) se již při návrhu předpokládá, že s výměnou spotřebiče bude proveden i nový komín a proto se volí řešení, které je stavebně i technologicky méně náročné a zvolí se lehký třívrstvý nerezový systém.

Výběr komínu může ovlivnit i technologie výstavby. Do provádění zděných objektů zapadá technologie stavebnicových komínových systémů z komínových tvárnic a keramických vložek. Stavba, která nepoužívá mokré procesy, může požadovat komínový systém montovaný suchou cestou. Tím může být také třívrstvý nerezový komín nebo nově lehký třívrstvý komín s keramickou vložkou a nerezovým pláštěm. Pro výrobce montovaných domů jsou také dnes již k dispozici prefabrikované keramické komíny. Takový komín, předem ve výrobním závodě vyrobený ze dvou nebo více dílů, se na stavbě jednoduše osadí a smontuje pomocí jeřábu. Takové řešení představuje nejrychlejší a nejpřesnější způsob výstavby komínového tělesa a eliminuje případné montážní chyby na stavbě.

Komíny v novostavbách mají být projektovány a prováděny jako přímé, bez úhybů. Při rekonstrukcích nebo některých průmyslových aplikacích, se ovšem někdy uhýbaným komínům nelze vyhnout. V takových případech bývá obtížné použití keramiky, z hlediska materiálových vlastností a technologie provádění jsou výhodnější nerezové systémy. V neposlední řadě může ovlivnit výběr komínu i požadavek architekta. Nerezový komínový plášť může být použit jako výrazný architektonický prvek v interiéru i exteriéru.

 

SPOTŘEBIČE A JEJICH PŘIPOJENÍ

Správně navržený komín, jeho výběr a odpovídající průměr průduchu je jeden z důležitých předpokladů pro optimální funkci připojeného spotřebiče nebo spotřebičů. Podle počtu připojených spotřebičů dělíme komíny na samostatné (do jednoho průduchu je připojen pouze jeden spotřebič) nebo společné, kdy do jednoho průduchu je připojeno spotřebičů více. Nejčastější případy jsou dva:

  • Více spotřebičů v jednom podlaží je připojeno jedním společným kouřovodem do jednoho sopouchu (kotelny)
  • Do jednoho komínového průduchu je připojeno více spotřebičů do více sopouchů zpravidla z více podlaží nad sebou (bytové domy)

 

Pravidla a způsob připojování a navrhování samostatných i společných komínů popisují a řeší technické normy. Parametry spotřebiče, jejich počet a způsob připojení jsou při výběru komínového systému rozhodující. Mezi hlavní parametry spotřebiče počítáme:

  • Druh paliva (pevná, kapalná, plynná)
  • Typ nebo provedení spotřebiče (atmosférický, uzavřený, s přetlakovým hořákem…)
  • Výkon spotřebiče (minimální, jmenovitý)
  • Hmotnostní proud spalin
  • Teplota spalin (při minimálním a jmenovitém výkonu)
  • Obsah CO2 ve spalinách
  • Požadavky na tah (podtlak na spalinovém hrdle nebo naopak výkon ventilátoru)

 

Pro spotřebiče na pevná paliva se používají obvykle komínové systémy s teplotní třídou T400 nebo větší. Podmínce běžně vyhoví keramické systémy a systémy nerezové, určené pro podtlakový provoz (bez těsnění pro přetlak) a s odpovídající odolností vůči korozi. Pro odvod spalin od spotřebičů na uhlí musí být nerezový systém deklarován v nejvyšší, tedy 3. třídě odolnosti.

Pro spotřebiče na kapalná paliva vyhovují bez problému systémy keramické. Nerezové systémy musí vyhovovat minimálně 2. třídě korozní odolnosti.

Spotřebiče na plynná paliva mohou být připojeny do komínů keramických, nerezových a také v případě použití odpovídající teplotní třídy také do komínů plastových. Spotřebiče nezávislé na vzduchu v místnosti se připojují na tzv. vzducho-spalinové systémy. Jsou to komíny, které kromě odvodu spalin zajistí svou konstrukcí i přívod potřebného vzduchu pro spalování ke spotřebičům. Vzduch může být veden koncentricky, protiproudem například volným prostorem mezi vnitřní komínovou vložkou a komínovým pláštěm, nebo samostatnou šachtou, přidruženou ke komínovému průduchu. První způsob je využíván často pro připojení uzavřených plynových spotřebičů typu C (turbo), druhý způsob je obvyklý u spotřebičů na pevná paliva.

 

Vyobrazený komínový systém Schiedel ABSOLUT je vybaven šachtou pro přívod vzduchu pro spalování (vlevo). UNI*** PLUS je třísložkový komínový systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Je vhodný pro odvod spalin od běžných spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva (vpravo).

Foto (C) SCHIEDEL

 

Ostatní parametry připojeného spotřebiče nebo spotřebičů ovlivní především průměr komínového průduchu. Vliv na jeho dimenzi má i konstrukce spotřebiče a jeho provozní režim, například to, zda je spotřebič používán pouze k vytápění nebo celoročně k přípravě teplé užitkové vody. Optimální dimenze se stanoví nejlépe pomocí výpočtového programu.

Keramika se osvědčila po staletí jako materiál pro výrobu dílů a konstrukcí pro odvod spalin. Kvalitní keramické vložky pro spalinové cesty jsou vypalovány při teplotě cca 1250°C, jejich odolnost proti změnám teploty a odolnost proti korozi zůstávají zachovány i při několikanásobném vyhoření sazí. V období nástupu spotřebičů s nízkými teplotami spalin měly keramické materiály své problémy ve vztahu k nasákavosti a propustnosti a byly proto nerezovou ocelí částečně nahrazovány. Dnes ovšem splňují přední výrobci keramických vložek i tyto požadavky, jejich výrobky jsou odolné proti všem agresivním složkám, které vznikají při spalování, a dělají tím keramické komíny opravdu univerzálními. Keramické komíny se vyznačují životností úměrné životnosti domu. Životnost nerezových komínů odpovídá životnosti připojeného spotřebiče. Největším nedostatkem je právě nižší odolnost proti korozi, která omezuje dobu jejich bezpečného použití. Při zvažování o použití nerezových materiálů tak proti výhodám stojí rizika a nedostatky, které se oproti keramickým komínům projevují především v kratší životnosti.

Obrovské množství kvalitních spotřebičů na současném trhu představuje na jedné straně ideální stav pro výběr optimálního spotřebiče pro daný účel v závislosti na požadavcích a možnostech investora, na straně druhé může znamenat jisté úskalí při rozhodování o volbě konkrétního řešení komínu. O komíně se zpravidla rozhoduje nejpozději ve stádiu hrubé stavby objektu, zatímco o volbě konkrétního spotřebiče zpravidla až na poslední chvíli. Není výjimkou situace, kdy po pečlivě zpracovaném projektu vytápění a dokončené realizaci komínu podle projektu přichází investor se zásadním požadavkem změny spotřebiče nebo spotřebičů. Z tohoto pohledu se jeví jako ideální situace, kdy již dokončený komín je natolik univerzální, že umožní připojení všech v úvahu připadajících spotřebičů bez nutnosti hledání technických nebo ekonomických kompromisů. Právě proto přední výrobci vedle úzce speciálních komínů nejen setrvávají u systémů, které jsou označovány jako univerzální, ale hledají cesty, jak tuto univerzálnost ještě více rozšířit.

V oblasti nových materiálů lze zmínit dva trendy – a to jednak použití plastů ve speciálních komínech pro odvod spalin od spotřebičů s nízkou teplotou spalin a použití tenkostěnných keramických vložek v univerzálních komínech. Z hlediska technických parametrů, možnosti zpracování i technologie montáže patří mezi vhodné plasty pro použití v komínové technice například polypropylen (PP) nebo polyvinylidenfluorid (PVDF). Zvláště druhý materiál je z hlediska životnosti, odolnosti proti UV záření i tepelné odolnosti do 160 °C vhodným materiálem pro odvod spalin od nízkoteplotních nebo kondenzačních spotřebičů. Pevná nebo flexibilní vložka z tohoto materiálů se často prosazuje při rekonstrukcích spalinových cest.

Tenkostěnná keramická vložka je vyráběná izostatickým lisováním. Technologie výroby zaručuje dosažení výrazně lepších parametrů v oblasti nasákavosti a propustnosti, stejně tak i parametrů odolnosti při teplotních změnách oproti klasickým keramickým vložkám, vyráběných tažením z plastické suroviny. Tloušťka stěny tenkostěnné vložky se pohybuje v rozmezí 7 až 9 mm, vložka je tvarově velmi přesná a díky výrobní technologii je opatřena celokeramickými hrdly. Tenkostěnné vložky mají profilovaný vnější povrch: v případě, že okolo vnějšího povrchu vložky proudí vzduch, který je přiváděn ke spotřebiči, dochází zde k předávání části tepla odcházejících spalin a vzduch pro spalování je tak předehříván. To přispívá ke zvýšení účinnosti provozu spotřebiče v zimním období.

 

Autor: Ing. Jiří Vrba

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

SCHIEDEL, s.r.o.: www.schiedel.cz

 

 

 

Zpět