Nová Zelená úsporám

09.12.2012 23:04

Ministerstvo životního prostředí představilo 27. listopadu 2012 návrh programu Nová zelená úsporám, kterým se bude zabývat vláda, která jeho výslednou verzi bude také schvalovat. Cílem programu je přispět ke snížení energetické náročnosti soukromých obytných domů a budov veřejné služby, jako jsou například školky, domovy pro seniory, kulturní zařízení nebo sportovní zařízení. Užitek z programu budou mít jak domácnosti, kterým pomůže snížit výdaje na energie, tak obce, které budou moci zlepšit svůj vzhled.

 

Dotační program Nová zelená úsporám startuje v srpnu 2013

První žádosti o dotace bude podle návrhu Ministerstva životního prostředí možné podávat v srpnu 2013, kdy bude připraveno v rámci první výzvy 1,4 miliardy korun na rekonstrukci rodinných domů. Akceptovány budou realizace započaté po 1. lednu 2013.

Program vedle pozitivního vlivu na životní prostředí bude přínosem pro oživení české ekonomiky. Původní program Zelená úsporám vznikal v období ekonomické recese a jedním z jeho cílů bylo pomoci domácímu hospodářství. Proto i dnes, kdy se Česká republika nachází v podobné situaci, je záměrem vlády využít finanční prostředky získané z dražeb emisních povolenek na vytvoření nástupnického programu Zelené úsporám. Ten poběží v letech 2013 – 2020. Z celkového objemu peněz připadne podle návrhu Ministerstva životního prostředí na komplexní rekonstrukce soukromých budov 70 % financí, zbylých 30 % pak na budovy veřejné služby.  

Zlepšení tepelně-izolačních vlastností přispívá ke snížení celkových nároků na energie.

Foto (c) PETR VELFEL

 

VYUŽITELNÉ NASTAVENÍ PROGRAMU PRO POTŘEBY INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ

 

Oblast podpory na výstavbu v pasivním energetickém standardu

 • podpora na výstavbu nových rodinných a bytových domů v pasivním energetickém standardu
 • přímá fixní podpora na rodinný dům, na jednu bytovou jednotku v bytovém domě nebo na objekt veřejné služby (za předpokladu povinné instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie)
 • další finanční zvýhodnění na rodinný dům anebo na jednu bytovou jednotku v domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo na nulové budovy
 • minimální požadavek na naplnění definice pasivního domu dle ČSN 73 0540-2/2011
 • možná progrese technických požadavků v průběhu programu (v návaznosti na novou evropskou legislativu)
 • u objektů veřejného zájmu – princip dotace na pokrytí vícenákladů rozdílu stavebních technologií

 

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů k bydlení

 • Tato oblast podpory bude využitelná například při rekonstrukci rodinného domu (zateplení vnějších stěn, zateplení stropu, podlahy a stěn k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů, instalace systému nuceného větrání s rekuperací).

 

Sledované parametry:

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
 • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory

 

Doložení dosažení sledovaných parametrů

 • Dosažení bude doloženo odborným posudkem dle požadavku Fondu. Součástí posudku bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb.)

 

Hladiny podpory:

Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora = motivace - návrh nastavení míry podpory pro první výzvu programu

 • HLADINA 1: Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% - navrhovaná podpora 25 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • HLADINA 2: Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 50% - navrhovaná podpora 35 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • HLADINA 3: Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 60% - navrhovaná podpora 50 % z celkových uznatelných nákladů na opatření, předpoklad instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností.

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, zkráceno a upraveno redakcí

 

Bližší údaje naleznete zde.

Informace o aktuálním stavu dotačního programu Ministerstva životního prostředí na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji naleznete zde.

 

 

 

 

 

Zpět