Projekt - první krůček na dlouhé cestě

06.11.2013 02:49

Bylo by určitě zajímavé zjistit, jak dlouho před tím, než si člověk vůbec připustí myšlenku na výstavbu vlastního rodinného domu, začne pokukovat po hezkých stavbách, sledovat módní trendy, kupovat katalogy. Zpravidla je tím spouštěcím okamžikem návštěva v domě, který mu učaruje osobitým kouzlem. Začne přemýšlet úplně z jiného konce. "Proč ne já? Copak moje rodina si nezaslouží takové hezké bydlení?"

Začne počítat rodinné příjmy a vydání, udělá inventuru úspor a najednou zjistí, že ten sen vůbec nemusí být nedostižný! Místo placení nájmu může klidně splácet hypotéku. V lepším případě s malým či větším doplatkem vymění svůj vlastní nebo družstevní byt za rodinný dům. Uzavřené úvěry na výstavbu, jejichž počet stále narůstá geometrickou řadou, dávají za pravdu všem prognostikům, kteří předpokládali ústup od hromadného bydlení v bytovkách. Chceme také bydlet komfortně, v pohodlném soukromí, důstojně svému postavení a bez omezení prostorem a sousedskými vazbami. Chceme bydlet obklopeni zahradami a poskytnout dětem bezpečný domov. Prostě žít a bydlet podle vlastních představ, což patří k základní potřebě každého člověka vysoce civilizované společnosti.

 

ARIA PLUS je dům větší velikostní kategorie. Je vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby v rovinatém, nebo mírně svažitém pozemku. Terasu je možno nahradit zimní zahradou. Rovněž lze pozměnit tvar vikýře a volit střešní krytinu.

Vizualizace (C) G SERVIS CZ

 

O vzhledu a funkčnosti budoucího domu se rozhoduje dávno předtím, než se do novostavby nastěhují uživatelé. S blížící se stavební sezónou nabývá listování stránkami katalogů rodinných domů na intenzitě a původně mlhavé představy dostávají konkrétní podobu. Vždy se vyplatí počítat s časovým předstihem, aby si rodina udělala jasno o optimální podobě a vybavení budoucího domu. Aby se z dlouhodobého horizontu správně rozhodla pro velký, střední nebo malý dům. Aby si vybrala klasickou stavbu, nebo moderní objekt se zcela originálními stavebními prvky a velkým prostorem kolem, případně typ bungalov, maximálně pohodlný i ve stáří. Z úsporných či jiných důvodů však může sáhnout i po řadovém domku, který atributy pohodlného bydlení v soukromí rovněž naplní. Členové rodiny potřebují čas, aby posoudili aktuální potřeby a domysleli detaily z dlouhodobého hlediska, protože dům budou s největší pravděpodobností užívat řadu let, ne-li do konce života.

Pro všechny druhy solitérů i pro řadovou výstavbu mají proto projekční firmy často zpracovány typové projekty, které zohledňují veškeré nároky úřadů i stavebních firem a respektují svépomocnou výstavbu. V ucelené podobě obsahují potřebnou dokumentaci pro stavební řízení a průběh stavby od zahájení po kolaudaci. Služby projektantů nebo specializovaných projekčních kanceláří však nezačínají ani nekončí dodávkou projektu. Projektanti poskytují zájemcům bezplatný poradenský servis již v představební přípravě. Pomohou jim vybrat pozemek i optimální typ domu, a pokud se plány stavebníků liší od představ projektanta, navrhnou možné změny v detailech projektu. Pro vlastní stavbu pak průběžně doporučují technologie, stavební materiály a spolehlivé dodavatele. Je-li potřeba, pak doporučí i stavební firmu pro výstavbu na klíč, či bankovní dům, který stavebníkům poskytne hypotéku. Pro seriózního projektanta či firmu není problém pomoci i takovému klientovi, který se nakonec rozhodne pro individuální projekt domu, jakkoli je typový projekt komplexnější, levnější, rychleji dostupný a bez rizika, že si stavebník nevybere zrovna nejlepšího projektanta.

Kdy bychom měli sáhnout pro typový projekt? Za normálních okolností je běžnému stavebníkovi k dispozici celá škála většího či menšího počtu projektů z nabídky rodinných domů. Kvalitu, záběr a ucelený obsah typových projektů, například společnosti G SERVIS CZ, prověřil čas i zkušenosti stavebníků u nás i na Slovensku. Domy mají většinou moderní dispoziční řešení, účelné využití prostor i vysokou estetickou úroveň odpovídající soudobým požadavkům.

 

Dům ALFA je menší užitnou plochou i obestavěným prostorem určen pro pěti až šestičlennou rodinu. Noční část domu je osazena do podkroví. Na počítači lze modelovat i barevnost fasády a zakomponování domu do terénu.

Vizualizace (C) G SERVIS CZ

 

Prováděcí typový projekt rodinného domu bez výhrad poslouží při stavebním řízení i při vlastní realizaci stavby. Obsahuje všechny náležitosti projektové dokumentace od průvodních zpráv, výkresů a ostatních součástí architektonického projektu, přes projekty statiky, zdravotechniky, vytápění a elektroinstalace, až po adresář doporučených dodavatelů stavební prací a materiálů. Pro vydání územního rozhodnutí ještě před dodáním prováděcího projektu, vypracování situace osazení domu a pro úvodní jednání s odborem výstavby pomůže tzv. malý projekt. I když ho nelze použít pro vyřízení řádného stavebního povolení, šetří čas a nezřídka je výborným pomocníkem ve fázi výběru vhodného typu rodinného domu.

Ani v úplném prováděcím typovém projektu však není zohledněno vše. Nelze se například obejít bez doplnění projektu o dokumentaci ke konkrétní stavební parcele. Dále se musí zvlášť rozkreslit situace stavby s osazením do terénu, zpracovat projekt přípojek inženýrských sítí a napojení na přístupové komunikace, projekt zabezpečení objektu, oplocení pozemku, terénních úprav a zpevněných venkovních ploch. Přesto je pořízení projektové dokumentace na stavbu rodinného domku výběrem z nabídky typových projektů mnohem jednodušší, levnější, rychlejší a pro stavebníka stravitelnější, než když je nucen sáhnout po individuálním projektu.

Častá námitka závistivců, že typový projekt je uniformní, neobstojí. Každý dům je originál, i když se realizuje podle typového projektu. Jedinečnost mu dodá barevné řešení fasády, kompozice osazení domu na stavebním pozemku i okolní zástavba. Dům vždy nese rukopis toho, kdo ho stavěl, i toho, kdo navrhoval detaily. Mimo to se nabízí obrovská škála typových projektů. Vždyť například v katalogu úspěšných společností či projekčních kanceláří je na výběr i mnoho desítek základních projektů rodinných domů různých velikostí, kategorií i cenových relací, a je již téměř samozřejmostí, že se každý rok obměňuje provedení projektů a jejich počet se stále navyšuje. Variabilita je téměř zdvojnásobena zrcadlovým provedením, které rovněž zcela změní vzhled domu. Vstupuje do úvahy zpravidla tehdy, když vybraný typ domu sice velikostí zastavěné plochy i rozměrově vyhovuje, ale umístěním na stavební parcelu v návaznosti na světové strany, případně malou odstupovou vzdáleností od sousedních parcel a přístupem k příjezdové komunikaci nikoli. Pouhé zrcadlové otočení domu může problémy jednoduše vyřešit.

Nesporná výhoda typových projektů spočívá rovněž v rychlosti dodávky, která zpravidla nepřekročí 14 pracovních dnů od objednávky. U projektů dobře zvolené firmy pak stavebníci oceňují hlavně kvalitu a komplexnost dokumentace. Mají jistotu, že je věcně správná a úplná z hlediska platných předpisů a norem pro výstavbu a zaručeně uspokojí i pedantského stavebního úředníka. V neposlední řadě jim jde též o finance, protože pořizovací náklady na typový projekt jsou nesrovnatelně nižší, než když si zadají vypracování individuálního projektu v některé z projekčních kanceláří či u autorizovaného architekta.

Individuální projekt je ale někdy nutností. Individuálnímu zadání projektu se občas nelze vyhnout i bez toho, že by byl člověk přehnaně náročný, nebo měl přání vymykající se zvyklostem středoevropské architektury. Individuální projekt se dostane ke slovu například tehdy, když se budou v domě provozovat nějaké specifické podnikatelské aktivity, nebo když se má rodinný dům stavět na svažité stavební parcele a v jinak komplikovaném terénu. Mohou být také stanoveny zvláštní požadavky z hlediska rozměrů a tvaru domu, a je tudíž potřeba učinit rozsáhlé změny v nosných konstrukcích. V těchto případech se nejdříve individuálně zpracovává variantní studie rodinného domu, která poslouží jako podklad pro vydání územního rozhodnutí. Následně se vyhotoví projekt pro stavební povolení a ten se před vlastní výstavbou doplní o dokumentaci k provedení stavby. Takto zpracovaný projekt rodinného domu je podstatně dražší, ale na druhé straně může dobře reagovat na osobnost a výjimečné požadavky stavebníka, dokonce i na specifika stavební parcely. Může odrážet módní trendy a reagovat na tradiční architekturu regio­nu, na okolní zástavbu a zakomponování stavby do krajiny.

Řadu z výše jmenovaných požadavků však dokáže uspokojit pouhá úprava typového projektu. Seriózní projektant či firma se určitě nebude bránit dalším přáním stavebníka, ať si je na základě osobní konzultace zadá u něj či u ní, resp. u autora projektu, nebo požádá o písemný souhlas s úpravou vlastním projektantem. To je z pohledu autorského zákona nutný předpoklad k provádění jakýchkoli změn v projektech. Pokud stavebník vznese tento požadavek, dodavatel projektu mu udělí písemný souhlas hned při předání typového projektu (většinou bezplatně). Změnami možná půjde o malý ústupek jedním, nebo druhým směrem, ale nosná část projektu i indivi­duální přání stavebníka v kontextu se stavební parcelou a jejím okolím zůstanou zachovány. Jakkoli se za tuto nadstandardní službu účtuje honorář v závislosti na rozsahu úprav, finančně stále vychází tato varianta řádově levněji, než úplný individuální projekt. Aby nedošlo k omylu: seriózní projektant nebo ateliér neprosazuje typové projekty za každou cenu, protože může nastat situace, kdy projekt zaostane daleko za představami vysněného domu, a nelze je již akceptovat pouhými změnami v typovém projektu. Investice do takto zpracované projektové dokumentace bude sice vyšší, než při volbě typového projektu, ale jen takto lze vyhovět specifickým požadavkům mimo rámec nabízených služeb. Otázkou profesionální cti by měl být (vedle dokonalosti typových projektů a komplexnosti služeb) zejména respekt k jakémukoli osobnímu přání budoucích uživatelů rodinných domů.

PERLA PLUS je menší dům vhodný do dvoupodlažní zástavby, ideální pro rovinatý nebo mírně svažitý pozemek. Prostorová dispozice řeší noční část domu do podkroví. Dům je možné podsklepit a prostor garáže lze využít na další pokoj.

Foto (C) G SERVIS CZ

 

 

Budeme-li mít při výběru projektu štěstí, můžeme se dozvědět, že dům tohoto typu již někde stojí. Jeho ná­vštěvou nebo alespoň prohlídkou zvenčí se o správnosti naší volby přesvědčíme, nebo v tichosti místo opustíme a začneme vybírat v katalogu dalšího kandidáta.

Ať se budeme o konečné podobě domu a dispozičním řešení rozhodovat jakkoliv, mějme na paměti, že vzhled domu a jeho okolí není jen záležitostí našeho soukromí. Dům se stane na dlouhá desetiletí obrazem naší duše pro každého, kdo na výplod naší mysli a možnosti peněženky pohlédne. Stejně tak, jako chodíme nyní my a kriticky nahlížíme na jednotlivé domy v sousedství, budou si všichni kolem nás při pohledu na náš dům představovat, kdo jsme a co je v nás. Stejně snadno odhadneme (a často i správně) i my charakterové vlastnosti a vkus majitelů, aniž bychom je znali. Z domu můžeme vypozorovat lásku k přírodě, toleranci, pokoru, cit pro krásu a jednoduchost, chuť žít bez omezování jiných, ale také nabubřelost, furiantství, pýchu, sobectví a snahu vyniknout za každou cenu. Můžeme vytvořit náš osmý div světa. Které hodnocení v souvislosti s ním padne na nás, máme v rukou sami.

 

Moderní elegantní tvary zdařilé novostavy budou pro majitele domu oprávněnou chloubou.

Foto (C) HAAS FERTIGBAU

 

 

 

Zpět