Stavební chemie pro keramiku (2) - Správkové hmoty a lepicí hmoty

28.10.2013 21:11

Výrobci stavební chemie nabízejí širokou škálu produktů pro přípravu podkladu, lepení a spárování obkladů a dlažeb. Zdokonalované výrobky pomáhají řemeslníkům rychleji, snáze a efektivněji využívat čas a posouvat technologické hranice možností. Poznání potřebných materiálů a pracovních postupů je klíčem k dokonalému vzhledu celé realizace, ať se jedná o koupelnu, kuchyň nebo keramickou fasádu. 

Dokonalá rovinnost a pečlivě připravený podklad - to jsou nezbytné podmínky úspěšné práce

Foto (C) RAKO, série Anaconda

 

Správkové hmoty

Ze zkušenosti víme, že nic není dokonalé, a už vůbec ne práce většiny zedníků. O rovinnosti stěn či podlahových desek, pravoúhlosti ploch a kvalitě povrchů se nám může snít nejen u starších domů, ale i téměř u každé novostavby. Jen málokdy nemusíme řešit problém s přípravou podkladu před pokládkou keramiky. Snahou je, abychom zajistili co nejlepší geometrické podmínky pro podklad tak, abychom mohli použít minimální vrstvu lepidla. Malá spotřeba lepidla nemá jen ekonomický efekt v úspoře finančních prostředků, má svůj efekt i v lepším spojení keramiky a podkladu, což se musí projevit v delší životnosti obkladu a jeho schopnosti odolávat vnějším vlivům.

Pevnost hmoty, kterou pro vyrovnání děr či nerovností použijeme, by se měla svými vlastnostmi (pevností, pevností v tahu, modulem pružnosti) co nejvíce přiblížit vlastnostem okolního podkladu. Nejdůležitější charakteristikou je pevnost správkové hmoty, která by měla být stejná nebo o málo větší než je okolní podklad, rozhodně by neměla být výrazně vyšší.

Vysprávky v cihelném zdivu se provádějí vápenocementovými maltami pro jádrové omítky, v betonových podkladech se používají polymercementové hmoty. Čistě cementové malty nelze vůbec doporučit, protože bývají po zatuhnutí velmi tvrdé a křehké. Nedodržením vodního režimu, kdy ošetřené plochy nejsou zvlhčovány, dochází k rychlému odpaření záměsové vody. Nedojde k dokončení hydratace a materiál nevykazuje potřebné parametry. Ke stejnému negativnímu výsledku se dopracujeme díky nepatrným změnám složení malty při míchání.

Při srovnávání plochy musíme dbát na to, aby správková hmota nebyla kolem původního podkladu rozetřena do ztracena. Velmi tenké vrstvy na okrajích takto vyspravené plochy ztrácejí soudržnost s podkladem, což by mohlo způsobit odpadávání keramiky právě v místě kolem vysprávky. Proto je třeba okraje opravených ploch poměrně ostře ohraničit.

Na svislé konstrukce lze použít vyrovnávací stěrky, které velmi dokonale dokáží udržet rovinnost plochy. Pro vodorovné konstrukce se používají speciální samonivelační stěrky (potěry), které díky svému složení vykazují vynikající velmi nízkou viskozitu, zaručující vyrovnání hladiny do roviny. Chemické procesy zajistí po srovnání hladiny rychlé vytvrdnutí hmoty, takže už za několik hodin lze po takovém povrchu přecházet. Samonivelační stěrky jsou výhodné i ekonomicky, pokud se srovnávají nerovnosti zhruba do 5 mm. Větší nerovnosti je lépe napřed srovnat betonovým potěrem.

Keramická dlažba i obklad v jednotném stylu do moderního interiéru jednoznačně patří.

Foto (C) RAKO, série Riverberi

 

Lepicí hmoty

Lepicí hmoty slouží k uchycení keramického materiálu k podkladu. Podle složení a principu činnosti rozdělujeme lepicí hmoty do dvou základních skupin. Historicky dřívějším materiálem byly obecně řečeno maltoviny, což jsou směsi cementových (hydraulických) pojiv, minerálů a jiných organických přísad, které po smíchání s vodou vytvářejí maltu. Tyto maltoviny se ještě dělí na čistě cementové maltoviny a polymercementové maltoviny. Čistě cementové maltoviny jsou směsí písku, vody a cementu v přesně daném poměru, které vytvářejí klasickou tlustovrstvou vyrovnávací a spojovací maltu. Přidáním speciálních přísad lze měnit vlastnosti maltovin, zejména lepivost, pěnivost, provzdušnění, nestékavost. S takto upravenými polymercementovými maltovinami se dnes lepí velmi často. Pokládací betonové plochy a zdivo z betonových tvárnic musí být zhruba šest měsíců staré, omítky vyschlé na vzdušnou vlhkost a cementové potěry musí být alespoň 28 dnů staré. Podklad musí být před lepením suchý. Větší rozměrové nerovnosti je třeba vyrovnat odpovídající hmotou, která vykazuje dobrou přilnavost k podkladu. Je třeba se vyvarovat sádrových vyrovnávacích vrstev. Pro hydraulicky vytvrzující tenkovrstvé malty nejsou dřevo, kovy a umělé hmoty vhodné jako podkladové materiály.

Chemie nabídla vynikající náhradní řešení, která eliminují některé nepříznivé účinky maltových směsí, kde jsou hlavní složkou hydraulická pojiva. Během posledních desetiletí vzniklo několik desítek lepidel. Hlavní složkou disperzních lepidel jsou homogenní směsi organických pojiv ve formě vodní disperze kombinované s minerálními přísadami. Reakce vytvrzování lepidla probíhá sesíťováním polymerů nebo v důsledku odpaření vodních molekul ze směsi. Podkladní plochy ze zdiva a betonu musí být nejméně 28 dnů staré a dostatečně suché. V závislosti na charakteru podkladního materiálu se doporučuje kontaktní povrch penetrovat vhodným přípravkem. Pro lepení disperzními lepidly nejsou vhodné poklady z kovu, ze dřeva, umělých hmot, pokud nejsou opatřeny penetrací nebo kontaktním adhezním můstkem.

Reakční lepidla, jejichž hlavní složkou jsou reaktivní pryskyřice, se vytvrzují pomocí tvrdidel na základě probíhající chemické reakce. Tento typ lepidel se skládá z polymerních pryskyřic a organických a minerálních složek. Podle typu reagujících látek jsou buď jednosložková nebo dvousložková. Z chemického hlediska je dělíme na akrylátová, epoxidová a polyuretanová. Silikonová lepidla využívají pro lepení výhradně chemické reakce.

Lepicí tmely zvyšují efektivitu práce, lépe se s nimi manipuluje a při správném výběru vykazují vynikající výsledky. Jak ale správně vybírat? Při rozhodování o nasazení vybraného typu lepicího tmelu musíme vzít v úvahu tři faktory – nasákavost keramického materiálu, charakter podkladové plochy a zatížení dlažby či obkladu z hlediska mechanického a klimatického. O volbě správného typu lepidla se raději poradíme s odborníky, nebo si důkladně prostudujeme průvodní dokumentaci a doporučení výrobce.

Keramická dlažba je nadčasovým i stylovým prvkem, vhodným prakticky do každého interiéru

Foto (C) RAKO, série Terracotta

 

 

 

Zpět