Potůček, laguna nebo malá nádrž mají své kouzlo

02.05.2019 14:04

Bez vody není života. A zahrada bez vody, to je jako chléb bez soli. Jsou pozemky, kterými protéká třeba nepatrná, ale přece jen vodoteč. Jsou pozemky na kterých voda pramení, a jiné, které mají menší či větší přirozeně vzniklou nebo uměle založenou vodní plochu. Jsou však i takové, které vodu prostě nemají.

Tekoucí potok u domu sice po zkušenostech s povodněmi prakticky vždy představuje určité riziko, ale pokud je neřešitelné s hrozbou bojovat, tak proč ji nevyužít? Uživatelé domu dokázali, že s vodou žít umí. Takový pohled oko potěší a duši pohladí.

Foto (C) PETR VELFEL

 

Voda, pokud je do zahrady správně začleněna a je jasně určena její funkce, je v každém prostředí velmi působivým elementem. V opačném případě může v zahradě působit i rušivě. Vedle vysloveně estetického účinku, voda ovlivňuje mikroklima zahrady, její relativní vzdušnou vlhkost, a v neposlední řadě je užívána ke zvýšení případného hospodářského výnosu. Navíc ovlivňuje psychiku člověka.

O tom jak bude voda začleněna do zahrady, je třeba přemýšlet od samého začátku plánování zahrady, tedy již ve fázi přípravy – libreta zahrady, které nastíní vaše představy o zahradě vašich snů.

Vodní plocha obohatí zeleň zahrady a zlepší mikroklima. Klidná hladina také přiláká život - napít a osvěžit se k vodě přlétají nejen ptáci, ale i hmyz, časem se objeví i obojživelníci

Foto (C) PETR VELFEL

 

Zásahy do vodního režimu je třeba konzultovat

Tam, kde voda je, by si ji měl majitel velmi vážit a snažit se využít všechny příznivé účinky, které nabízí ke zkvalitnění prostředí zahrady. Hned v úvodu je třeba upozornit na fakt, že přirozené vodoteče, ať již na zahradě pramení nebo jí protékají, jsou napojeny na další vodoteče, se kterými vytváří velmi složitou síť. Jakýkoliv neopatrný zásah do charakteru toku může mít velký vliv na velkou část povodí toku. Každý zásah do průběhu potůčků a říček je třeba řešit ve spolupráci s vodohospodářským orgánem příslušného okresního úřadu.

Voda potůčků nabízí rozvedení vodních motivů na více místech v zahradě ať již v podobě rozšířených lagun, kaskád nebo dokonce malých jezů. Tiché zurčení přepadající vody uklidňuje, přepadající voda poutá pozornost. Avšak i stojatá voda má své kouzlo. Už jenom proto. že se v ní zrcadlí okolí, odráží světlo a voda prosvětluje prostor zahrady. Chybí-li přirozená vodní plocha nebo vodoteč, zakládají se nádrže různých velikostí i tvarů uměle. Důsledkem společenských změn je i častější stavba bazénů ke koupání – jsou velmi oblíbené.

Zásah do přírodní vodoteče a případně i odběr vody je třeba konzultovat s vodohospodářskými místně příslušnými orgány

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

  

Každá vodní plocha má své místo

Vhodně v zahradě umístit okrasnou nebo užitkovou nádrž na vodu není snadné. Ke slovu přichází řada faktorů. Předně zdroj vody, jeho vydatnost, poloha, kvalita vody, charakter terénu zahrady a úloha, kterou má voda v zahradě sehrát. Na uživatelích je, zda bude vodní nádrž na slunci, nebo ve stínu. Nádrže určené ke koupání musí být jednoznačně umístěny na slunci. Rozhodnout je třeba i jejich polohu ve vazbě na obytný dům.

V malých zahradách se jeví jako nejvýhodnější pravidelný tvar s možností různých přechodů přes vodu nebo ve spojení s jinými prvky jako odpočívadlem, odpočívadlem s pergolou, s krbem apod. I ve zcela malých zahradních úpravách působí malé vodní pítko pro ptáky, drobná fontánka nebo nádrž s chrličem velice zajímavě a zdůrazňují půvab prostoru. Malá jezírka mohou mít dna utěsněna fólií, která se na březích zatíží většími kameny nebo deskami, vždy ale tak, aby fólie nebyla vidět. Okraj jezírka, jeho vnější obrubu, mohou tvořit desky z přírodního kamene, který pomůže k lepšímu spojení s okolím.

Tam, kde je vysoká hladina spodní vody a jílovitá půda mnohdy postačí vyhloubit jámu potřebného tvaru, hloubky a rozsahu, dno vysypat pískem a zpevnit břehy. Namísto kamene je možné použít dubové dřevo, ze kterého se po obvodu nádrže vytvoří zpevnění ve tvaru palisády. Při práci s fólií je nutné postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k protržení.

Jednoduchou nádrž na vodu a pítko pro ptáky vytvoříte snadno například úpravou přebytečného kmene stromu

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Karlovarské vřídlo ohromí každého

Zajímavým prvkem menších nádrží může být malý vodotrysk. Je ovšem možné, že stříká-li voda do velké výšky, může silnější vítr nádrž prakticky vyprázdnit. Platí pravidlo, že výška tryskající vody by neměla být vyšší, než je vzdálenost středu od obruby nádrže.

Malá vodní plocha ptačího napajedla rozhodně patří v zahradě k těm prvkům, které zvyšují její zajímavost. Nejvhodnějším napajedlem je plochý kámen s mírnou prohlubní, pítko je však možné vytvořit i uměle z betonu. Konečné úpravy (z kamenů a rostlin) volíme takové, aby pítko působilo co nejpřirozeněji. Kvůli malé hloubce je potřeba napajedla častěji čistit.  K tomu postačí proud vody k zalévání, kterým napajedla také plníme. Výsadbami nízkých rostlin navodíme vhodné prostředí pro pobyt ptactva. Nesázíme proto do blízkosti napajedel větší křoviny či stromy.

 

Napřed práce, potom zábava

Jakmile máme v zahradě proveden rozvod vody, tzn. také přítok a odtok vody z nádrže, vytyčíme pomocnými kolíky půdorys bazénu a začneme s výkopem. Pro okrasnou nádrž počítáme s takovou hloubkou, abychom získali výšku vodního sloupce 60–80 cm. Jednodušeji se nám bude zakládat nádrž pravidelného tvaru. Pro železobetonové nádrže musíme zhotovit bednění. Nejprve založíme dno, a to tak, že po zabudování odpadu na podklad 15 –20 cm štěrku položíme asi 15 cm silnou vrstvu betonu. Současně betonujeme i stěny, kde nesmíme zapomenout zabudovat přítok vody a přepadové zařízení pro udržení stálé výšky hladiny vody. Provedeme důkladnou izolaci a konečnou vrstvu opatříme u okrasných nádrží cementovým potěrem, u bazénů na koupání můžeme stěny obložit keramickými dlaždicemi. Často je dlaždicemi obložené i dno. 

 

Pár rad jak si založit okrasnou nádrž

Založení okrasné nádrže, například okrasné tůňky ve skalce, je možné uskutečnit i bez nákladního a obtížného betonování. Nejprve přivedeme vodu. K tomu nám poslouží jednoduchá zahradní hadice nebo trubky z PVC uložené v zámrzné hloubce. Vyústění opatříme napouštěcím kohoutem, který vhodně zamaskujeme. K vybudování nádrže můžeme použít PVC fólie. Vysvahovanou budoucí nádržku utěsníme 10–15 cm vrstvou jílu. Pak položíme PVC fólii tak, abychom ji mohli u horního okraje nádrže přehnout a zahrnout zeminou, případně zatížit kameny. Okolí osázíme vlhkomilnými rostlinami. Zásadně nekombinujeme různé druhy kamenů a ani nijak uměle neupravujeme korunu tůňky. Vrcholem nevkusu jsou kameny zasazené do betonu nebo dokonce střípky z láhví zatlačené do betonu.

Elegantní kamenné obložení vodní nádrže skvěle ladí s oplocením pozemku

Foto (C) SEMMELROCK STEIN + DESIGN DLAŽBY, a.s.

 

Samozásobitelé jsou dobří hospodáři

Na pozemcích bez vody si lze poradit náhradním způsobem, např. zapuštěním velkoobjemového tanku na 3 000 l, do kterého je svedena dešťová voda. Existují propočty o tom, že při spotřebě 150 l/den/osobu a při instalaci nejrůznějších zařízení šetřících pitnou vodu lze spotřebu snížit na 100 l/den/osobu. Při použití zemního tanku lze z 83% pokrýt celkovou potřebu užitkové vody a to nejenom pro zahradu, ale při napojení na domovní systém i v domácnosti. V kombinaci s vodními pumpami je možné tuto vodu užívat i pro menší okrasné nádrže v zahradě.

Vlastní stavba vodních nádrží však vyžaduje určité znalosti. Nádrž bude celoročně vystavena povětrnostním vlivům, a proto i jejich konstrukce bude vyžadovat odborníka.

Každá vodní nádrž, malá či velká, musí být vybavena, pro případ vytrvalých nebo silných dešťů, přepadem do trativodu, vodoteče nebo kanalizace. Záleží na velikosti, respektive obsahu nádrže. Pro malé nádrže bude dostačující trativod, což je v blízkosti nádrže vyhloubená jáma, do které ústí odpadní potrubí. Trativod by podle velikosti nádrže měl mít obsah 1 m3, do poloviny vysypaný hrubým štěrkem a od poloviny na př. cihlovou drtí. Životnost trativodu se podle typu půdy bude pohybovat mezi 5–7 roky.

Při zaústění přepadu nádrže do kanalizace asi hlouběji sáhneme do peněženky a budeme muset počítat s vyššími náklady na údržbu zahrady.

Vodní nádrž může posloužit jako útočiště okrasných ryb. Život ve vodě a bohatě obrostlé břehy ladí s odpočinkovou plochou s posezením nebo obytnou terasou

Foto (C) PETR VELFEL

 

Bazény pro radost i starost

Samostatnou kapitolou se stávají bazény ke koupání. Rozhodnutí o zřízení bazénu je třeba udělat v době projektového zpracování návrhu zahrady. Dodatečné vkládání, zřizování přívodu a odpadu vody, i vlastní výstavba zahradu velmi poškodí. O umístění jsme se již zmínili. Zajištění potřebného množství vody je samozřejmostí. Tvar by měl být co nejjednodušší, aby mohl bazén plnit svoji funkci. Jednoduchý tvar (neboť se jedná o uměle založenou nádrž, zahradě v každém případě cizí) lépe splyne s okolím. Otázka velikosti souvisí nejenom s velikostí prostoru, ale i s ekonomickou úvahou.

Vliv bazénu na blízké okolí také není zanedbatelný. Svým provozem a potřebným servisem vyžaduje i některá doplňková zařízení např. pro filtrační zařízení, nářadí na údržbu apod. Vlastní stavbu je však vhodné přenechat odborníkům.

 

Na zimu je třeba se připravit

Pro nádrže na vodu obecně platí pravidlo každoroční údržby. Na zimu vodu vypustíme a nádrže vyčistíme od hnijících zbytků. Dno vyplníme suchým listím. Před poškozením zajistíme přítokové i odtokové zařízení a nezapomeneme vypustit vodu i z přívodních trubek. Horní okraje nádrže zakryjeme lepenkou nebo fólií jako ochranu před mrazem. Vodní rostliny na zimu přeneseme do místnosti, kde se netopí, ale kde také nemrzne.

Součástí úprav okolo vodních nádrží a potůčků jsou výsadby rostlin. Výběr druhů se řídí stanovištními podmínkami a funkčním určením nádrže. Zatímco u bazénů ke koupání ponecháme volnou trávníkovou plochu, okrasné nádrže doplňujeme výsadbami zajímavých druhů. Pro udržení čistoty vody a nádrže opatrně vysazujeme listnaté dřeviny. Lepšího spojení nádrže s prostředím zahrady docílíme výsadbami trvalek a okrasných trav. Vzdušná lehkost a stálý pohyb trav oživují prostředí ve vhodné kombinaci s dřevinami zvýrazňují zahradní partie s vodními nádržemi.

Voda v zahradě působí uklidňujícím dojmem také díky okolním přírodním materiálům, se kterými vytváří dokonalou souhru

Foto (C) WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL

 

 

Zpět