Vodní filtry (1): Úvod do problematiky

01.11.2012 23:18

Je všeobecně známo, že voda je tekutinou nezbytnou pro vznik a existenci života, nepostradatelnou složkou všech tkání a orgánů lidského těla. Už poměrně malý úbytek vody v těle způsobuje těžké poruchy zdraví, takže bychom jí a správnému pitnému režimu měli věnovat patřičnou pozornost. Protože domácnost bez vody si neumíme představit, věnujme jí pozornost, jakou si zaslouží. Seznamte se proto s úpravou vody z individuálních nebo veřejných zdrojů za účelem zlepšení kvality vody nejen na pití, ale také na mytí. Pomocí speciálních zařízení pro úpravu vody předejdete nárůstu vodního kamene a zanášení rozvodů vody a spotřebičů, což jsou hlavní příčiny výrazného zkrácení jejich životnosti.

Voda – tato vzácná kapalina – má mnoho mimořádných fyzikálních, ale i chemických a biochemických vlastností. Ačkoliv pokrývá okolo 71 % zemského povrchu, pro člověka je přístupných pouze 0,006 %. V České republice je zásoba vody tvořena ze 77 % povrchovou vodou a ze 23 % vodou podzemní. To znamená, že se voda většinou získává úpravou povrchové vody. Největší nároky jsou kladeny na pitnou vodu, která mimo to, že musí být chemicky a biologicky nezávadná, musí mít i dobré senzorické vlastnosti, čili měla by obsahovat i látky prospěšné a pro život nezbytné, jako jsou vápník, hořčík a další stopové prvky.

V osmdesátých letech byla u nás průměrná denní spotřeba 409 litrů na jednoho obyvatele. Pitná voda je však ve většině domácností zároveň vodou užitkovou a průmyslovou. Vývoj v této situaci ukazuje stále stoupající průměrnou spotřebu, ale zdroje pitné vody nejsou ani větší, ani kvalitnější. Tento stav přímo souvisí s kvalitou životního prostředí, na kterém se i my přímo podílíme.

V některých lokalitách je pitná voda výrazně chlorovaná nebo velmi tvrdá, s výraznou tvorbou vodního kamene. V takovém případě bývá řešením například aquabar v kuchyni.

 

V České republice je kvalita pitné vody stanovena normou ČSN 75 111 Pitná voda. Jsou zde uvedeny maximální nebo minimální přípustné koncentrace příměsí, při kterých je možno vodu považovat za pitnou. U některých látek, například těžkých kovů, norma připouští určitý velmi nízký obsah, avšak za žádoucí se považuje jejich nepřítomnost. Jsou to většinou kumulativní jedy, které se v lidském těle hromadí po celý život a nejsou z těla vylučovány. Jsou to látky s přímými toxickými nebo pozdními účinky. Jako příklad můžeme uvést arzén, rtuť a olovo.

Velmi známá je problematika dusičnanů ve vodě, kde hlavním zdrojem znečištění jsou průmyslová hnojiva a další zemědělské odpady, splaškové a průmyslové odpadní vody i emise ze spalovacích procesů a automobilové dopravy. V lidském organismu se mohou za určitých podmínek redukovat na dusitany, které jsou zvláště nebezpečné pro kojence a malé děti. U dospělých mohou vznikat z dusitanů karcinogenní nitrosaminy.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na antropogenní znečištění organickými odpady, na kterém se podílí jednak zemědělská výroba, ale také potravinářský průmysl, chemický průmysl a další znečišťovatelé. Znečišťujícími látkami jsou v tomto případě zejména fenoly, ropné látky, polychlórované bifenyly a pesticidy. Tyto látky mohou mít toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní účinky.

Další oblastí je mikrobiologické znečistění pitné vody, jehož zdrojem jsou především splaškové vody a živočišné odpady. Vodou se může šířit mnoho přenosných nemocí. Závažné epidemie mohou vznikat při vniknutí velkého počtu zárodků do systému hromadného zásobování vodou při kontaminaci fekálním znečištěním a nedostatečnou úpravou povrchové vody. Studny jsou často infikovány vniknutím povrchové vody při deštích.

Je možné z těchto problémů vůbec najít nějaké východisko? Řešení ochrany a zkvalitnění zdrojů pitné vody je záležitostí dlouhodobou, finančně velice náročnou z hlediska úpravy celkového stavu životního prostředí. Problémy způsobuje energetika, doprava, odpadové hospodářství a další lidská činnost. I když se budeme snažit, příčiny znečištění se ve velkém měřítku odstranit nepodaří. Jestliže chceme ve zdraví přežít, musíme přistoupit na dovoz nezávadné vody, nákupy vody z pouličních zásobníků pro hromadný odběr pitné vody nebo budeme kupovat stále dražší balenou vodu. Ve větších městech a lokalitách s větším výskytem obyvatel existují firmy, které se zabývají distribucí vody až k zákazníkovi. Je pak již jen otázkou ceny, dopravy, obalů a vhodného skladování, zda nabídku zásobování vodou přijmeme. Při rozhodování o volbě zásobovací firmy pak rozhodují dodací podmínky. Pokud existuje v oblasti konkurence, je to dobře, protože pak si z nabídky a kvality služeb a ceny můžeme vybrat.

Ne všichni však mají možnost přijmout podmínky nákupu a zásobování pitnou vodou ve velkém. V řadě lokalit by se zásobování touto cestou nevyplatilo, ale přesto nemusíme zůstat odkázáni jen na balenou vodu. Existuje-li vyhovující zdroj vody, nabízí se zde ještě jedno řešení – filtr na pitnou vodu. Při volbě vhodného typu s optimální kapacitou lze dosáhnout uspokojivého výsledku. Při zanedbatelných nákladech na jeden litr filtrované vody získáme zdravou, nezapáchající a nezávadnou pitnou vodu, která je navíc stále po ruce v neomezeném množství. To znamená nejen na vlastní pití a přípravu kávy a čaje, ale i na veškeré vaření – ať již budeme připravovat polévky, brambory, rýži apod. Než si ale vhodný filtr vybereme, je třeba se alespoň v základních rysech orientovat v problematice pitné vody a ve zdrojích vody. 

 

 

 

Zpět