Návaznost jednotivých částí zahrady je otázkou vkusu

02.09.2013 17:07

Rozhodnutí o stavbě domu a nakonec i úpravě zahrady je pro každého stavebníka natolik závažné, že by předprojektové přípravě měl být věnován patřičný čas a potřebné finanční prostředky. Každá opomenutí, nedomyšlení vzájemných vztahů a vazeb jak u domu, tak zahrady totiž vyvolává řetězovou reakci následných dodatečných opatření.

Není třeba zdůrazňovat, že v konečném výsledku se opatření promítnou i do zvýšených nákladů. Na místě je proto odborná spolupráce architekta, stavitele domu a zahradního architekta. Zkušenosti ukazují, že zahradní architekt mnohdy upozorní na jednodušší a přitom funkční propojení zahrady s domem. Jednotlivé části zahrady zpravidla užíváme k různým činnostem – ty vlastně určují výsledné členění zahrady. V podstatě lze zahradu rozdělit na tři částí – obytnou, reprezentativní a hospodářskou.

Vítejte hosta důstojně

Jako reprezentativní se většinou řeší vstupní část před domem. Současně je to prostor, kde se prolíná řada činností, které časově i prostorově musí zajistit rychlý a bezpečný pohyb uživatelů. Předpokládá především logické a jasné vyřešení přístupu do domu, dále příjezd auta ke garáži, vyřešení skladovacích a obslužných míst, například pro odpadkové nádoby. Při řešení by se mělo určitě pamatovat také na možnost příjezdu zdravotní služby, hasičů či stěhováků až k domu. Zvláštní umístění vyžaduje poštovní schránka, zvonek, osvětlení apod. Jen z tohoto malého výčtu vyplývá, jak je důležité prostorové a půdorysné řešení. Některé prvky lze vhodně sloučit, jiné však vyžadují samostatné řešení.

 

Předzahrádce není často věnována patřičná péče, ač si návštěva při čekání na vstup všímá všech detailů. Pozornost poutá i výběr dlažby.

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Vyjasnění základních provozních vztahů je tedy prvním předpokladem úspěchu. Zahrada vytváří jednotu s obydlím, a to nejen výběrem použitého materiálu na oplocení nebo na povrchovou úpravu cest. Není vhodné kombinovat přírodně opracovaný materiál s průmyslově zpracovanými prefabrikáty či dokonce s napodobeninami přírodních prvků. Provedení obkladů zdí, cest i detailů by mělo respektovat celkové řešení. Velikostí, tvarem, ale i barvou. Důležité je zachování určitých proporcí mezi délkou a šířkou, délkou a výškou.

Volba rostlinného materiálu závisí na velikosti plochy, situování zahrady ke světovým stranám, na půdních podmínkách, frekventovanosti vlastní plochy, ale i okolí, možnosti zavlažování apod. V prostorově omezených polohách vstupních částí můžeme využít tzv. přenosnou (mobilní) zeleň. Vázy nebo keramické nádoby mohou dokomponovat celý prostor. K výsadbě se hodí stromy, keře, pereny a letničky.

Řešení výstupního prostoru je však závislé i na uspořádání okolních ploch. Jiné bude u domků řadové zástavby, jiné u volně umístěných obydlí . U řadové zástavby by měly plošně omezené vstupní prostory mít jednotnou úpravu v plném rozsahu. Oplocení může nahradit nízká stříhaná stěna z keřů. Někdy však plot nelze pro nedostatek místa vůbec umístit.

 

Nízký plot odděluje volně řešenou předzahrádku od veřejné ulice a zbytku domu.

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Zahrada je prostorem k bydlení

Obytnou částí zahrady rozumíme prostor v přímé vazbě na obytnou část domu – na pokoj, salon. Je vlastně pokračováním bytu, které by mělo, za určitých podmínek, vybavením a uspořádáním sloužit potřebám majitele a členů jeho rodiny. Při zajištění intimity může být prostor využíván ke stolování, k posezení s návštěvami, ke hrám dětí – to podle velikosti a vybavenosti.

Tam, kde byt neposkytuje nerušené prostředí ke studiu či jiné duševní práci, nabízí je obytná část zahrady. Nerušeností prostředí je myšlena zejména izolace obytné části zahrady před sousedy, kolemjdoucími, vytvoření takového prostředí, které odpovídá naší potřebě a životnímu stylu. Nejde však o úplné izolování! Tam, kde se nabízí hezký volný výhled do krajiny či na nějakou zajímavou dominantu nebo na hezkou scenerii zajímavě zbarvených dřevin pohledy otvíráme a směrujeme.

Pod pojmem souvislost bytu a zahrady nerozumíme jenom formální, nýbrž také přímou funkční vazbu obytných místností na zahradu. Pokud to podmínky a charakter stavby dovolují, lze řešit přímý přechod do zahrady. Často volíme cestu přes terasu. Zejména v letním období je příjemné využít přímého spojení bytu se zahradou k rychlému osvěžení. V zimních měsících nás pohled z oken bytu do zahrady vede k přemýšlení co a jak udělat, co zlepšit. Námětů na řešení je celá řada.

 

Zvuk šplouchající vodní hlady má uklidňující a relaxační účinky. Stačí otevřít okno či vyjít na terasu.

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

 

Jak řešit určité partie zahrady?

Sledujeme zahradu z okna obývacího pokoje, z ložnice nebo dalších místností, které pochopitelně mohou nabízet zcela jiné scenerie. Funkční vázanost místností na řešení obytné části zahrady nutně vychází i ze snadných a dobře vyřešených provozních vztahů. Jídelní kout má mít například vazbu na místnost pro přípravu jídel. Kvůli nevhodně umístěným místnostem (okna obytných místností jsou nasměrována do předzahrádek či do silně zastíněných ploch) bývá někdy velmi obtížné realizovat záměry obytné části zahrady. Základním pravidlem by mělo být plánování domků a jejich místností s ohledem na světové strany tak, aby místnosti mohly funkčně i prostorově navazovat na zahradu. O spojení bytu se zahradou je nutné uvažovat již při plánování domu a ne až po jeho dokončení!

Prostředků, jak navodit pocit intimity, je celá řada. Oplocení z živého stříhaného či volně řešeného plotu, z keřů a stromů, oddělení prostoru okrasnou zídkou či stěnou, přistínění kouta konstrukcí pergoly popnuté kvetoucími dřevinami apod. oddělí od sebe plochy navzájem nesourodé a navodí pocit soukromí.

 K vytvoření pohody je potřebné doplnit plochy pohodlným lehkým a trvanlivým zahradním nábytkem. Stolky, židle, lehátka a slunečníky zpříjemní a usnadní pobyt venku.

Nekazte dojem nevkusem

Zařízení použité v zahradě by mělo být lehké, trvanlivé a bezpečné. Rozmístění nábytku v zahradě nesmí být samoúčelné, ale musí vycházet z logických souvislostí a funkčního určení jednotlivých partií zahrady. Barevnost nábytku a zahradního zařízení musí ladit s prostředím zahrady, s partiemi navazujícími na obytnou část domu a s charakterem obydlí. Vzhledem k déletrvajícímu umístění nábytku i na nekrytých plochách, kde je vystaveno vlivům počasí, je třeba zvážit použití určitého typu nábytku do zahrady. V zimě mají být veškerá zařízení a nábytek uloženy, a to bez velkých prostorových nároků.

Součástí obytné části zahrady mohou být i vodní plochy různé velikosti, tvaru a funkčního určení, mohou být tedy rekreační i okrasné. Voda jako výtvarný prvek prostor zklidňuje nebo oživuje. Pohled na rovnou vodní hladinu uklidňuje, upoutává. Zrcadlení ve vodní hladině nabízí zajímavé spodobnění jinak známých částí zahrady. I spojení vodní plochy s plastikou či keramikou zahradu obohacuje.

 

Vzrostlé stromy pohlcují nečistoty a hluk. Vytvářejí zónu klidu a soukromí.

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Soužití více generací

Nesmíme zapomínat ani na děti a jejich hry. Vymezíme-li v obytné části zahrady kout pro děti, nejen že je potěšíme, ale navíc snížíme pravděpodobnost, že děti poškodí něco, na čem nám velmi záleží.

Při jeho umístění nesmíme zapomínat na stálý dohled, a tedy na pohledovou dostupnost kouta z více místností domu. Na jedné straně je nutný celodenní dozor, na straně druhé musíme dětem vytvořit prostředí, kde se budou cítit bezpečně a přitom jakoby bez dozoru. Vybavení kouta je závislé na stáří dětí a na prostoru, který máme k dispozici.

Jestliže v jednom domě žije více generací, je vhodné v obytné části zahrady zřídit koutek pro starší lidi, ve kterém přes pocit soukromí nevzniká pocit izolace. Bezpečná chůze po zpevněném povrchu, blízkost obydlí, pohodlné zařízení (zejména sedací nábytek) a možnost přistínění jsou nezbytnostmi těchto klidných zákoutí, ve kterých starší lidé rádi tráví čas.

Pohodlí je třeba zařídit

K prodloužení pobytu na zahradě, zejména večer, můžeme instalovat tzv. noční osvětlení. Osvětlení odpočívadel či přístupových cest je potřebné zejména kvůli bezpečnosti. Rozmístěním svítidel do některých partií zahrady lze osvětlit květinové záhony, vodní hladinu nebo větve stromů. Osvětlení zdůrazní jejich krásu, zatímco méně hezké části zahrady zůstanou bez povšimnutí.

Ke zpříjemnění prožitků či k prodloužení pobytu na zahradě za chladnějšího počasí si můžeme zřídit zahradní krb. Umístění je dáno bezpečnostními předpisy a funkcí . Posezení u otevřeného ohně navozuje atmosféru pohody. Pohled do plamenů nás na chvíli odvede od denních starostí. Takové okamžiky ve společnosti milých a přátel patří k těm, na které rádi vzpomínáme.  

Krása je věc jedna, užitek druhá

V hospodářské části zahrady pěstujeme řadu užitkových plodů, které především obohacují jídelníček rodiny. Mnohde přetrvává názor užitkovosti celé zahrady. Vyplývá z tradice, někdy z hospodářské situace. Změna v životním stylu, změny, které poznamenaly rozvrh pracovního dne a další aktivity, ovlivnily i názory na poměr okrasné a užitkové zahrady. Dnes se díváme na hospodářskou část jako na plochu, kde uživatel realizuje a ověřuje své pěstitelské schopnosti . Umístění hospodářské části je opět záležitostí detailně zpracovaného a promyšleného plánu zahrady při respektování určitých zásad.

 

Každá užitková rostlina má přesně dané stanoviště, aby byla dobře dostupná. Je doplněna bohatými květinovými záhony.

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Plochu umístíme tak, aby nerušila celkový vzhled zahrady a přitom byla snadno dostupná. Důležité jsou půdní a světelné podmínky, možnost zalévání a údržby. Výsadby by měly být umístěny tak, aby optimálně využily slunečního záření. Zastíněné polohy jsou ideální pro umístění kompostů, zálivkových bazénů apod. Rozkladem kompostovaných látek vznikají nepříjemné pachy, a proto se doporučuje vytvářet pachové clony ze stříhaných či volně rostoucích živých plotů.

Přechod okrasné části zahrady v užitkovou mohou tvořit například ovocné stromy. Jarní efekt kvetení jabloní, třešní, meruněk, broskvoní, hrušní je krásný, sledujeme-li zahradu z hlediska proměnlivosti v prostoru a čase. Ne každá poloha je však vhodná k pěstování určitých druhů, ne všechny půdní podmínky jsou vhodné k pěstování ovoce a zeleniny. Samozřejmě existují způsoby, kterými se dají méně příznivé podmínky upravit. 

 

Není nad to vyjít místo do obchodu na zahradu a utrhnout si vlastní plody.

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

 

 

 

 

Zpět