Ploty a ohraničení pozemku

Ploty a ohraničení pozemku

K tomu, abychom se v zahradě cítili bezpečně, spokojeně a pohodlně, zahradu často ohraničujeme. Názory na to, zda plot ano, či ne, se různí. Vycházejme především z toho, kde se pozemek nachází, ze sousedských vztahů a z charakteru zahrady.

Podle umístění zahrady a její rozlohy zvažujeme potřebu oplocení. Ohraničení pozemku není výhradně účelové. Vedle funkce bezpečnostní plní i v části vstupního prostoru určité požadavky estetické. Oplocení prošlo vývojem podobně jako stavební architektura. Z historie známe řadu zahrad, kde byla oplocena pouze určitá část, zatímco ostatní části byly od okolí odděleny pouze náznakově – výsadbami keřů nebo stromů. Mnohdy byly některé pozemky zcela bez oplocení. Dnes přecházíme od masivního oplocení k modernímu zkratkovému až náznakovému plotu.

 

Ploty rodinných domů by měly korespondovat s užitými materiály okolních staveb.

Foto (c) Petr Velfel ( www_DSC04253cmyk.jpg )

 

Dobře zvažte volbu materiálu

Při volbě typu oplocení je důležitým hlediskem stavební objekt vévodící zahradě. Vyváženosti celkového účinku vstupního prostoru je možné dosáhnout opakováním prvků použitých u budov i oplocení. Velice obtížné je správně zvolit materiál. Kombinace různých hmot často zkazí výsledný dojem. Oplocení proto volíme s citem pro okolí. Jiný typ plotu zvolíme u rodinného domku, jiný u venkovského stavení a zcela jiný bude u rekreačních objektů.

Výška plotu daná horní linií je asi 150 cm, u některých typů zástavby může být horní hrana snížená na 120 cm. Kdysi jednoduchou horizontální přímku dnes nahrazují různá zalomení, vlnkovité nebo jinak tvarované horní linie. Řadové domky s minimálními vstupními prostorami mohou být bez oplocení. Volba materiálu závisí na charakteru stavby a okolí, možnostech majitele a nabídce obchodní sítě.

Z materiálů vhodných ke zhotovení oplocení se nejčastěji používá dřevo, kov, kámen, keramické výrobky a prefabrikáty z betonu. Znovu je však třeba zdůraznit logickou vázanost plotu, stavby a okolí.

 

Co je vhodné právě pro vás?

Vesnické stavení – ploty byly velice jednoduché, z dostupného materiálu, a právě jednoduchostí a prostotou výrazu bývalo dosahováno harmonie a krásy. Zahrádka často zůstávala bez oplocení.

Rekreačních objekty – plot ve volné krajině působí mnohdy značně rušivě. Plot z drátěného pletiva je nejlépe považovat za dočasný, proto by bylo dobré vysázet k němu hustou keřovou clonu. Po dosažení určité výšky a hustoty keřů je možné plot odstranit.

Rodinné domky – jsou pod přímým vlivem stavebního objektu. Je‑li podezdívka domu ze žuly, opuky, cihel, opakujeme tento motiv i u podezdívky plotu. Podobně je možné využít motivu z lodžií nebo obkladů.

 

Budujeme základy

Základy podezdívky budujeme do zámrzné hloubky 60–80 cm. Šířka základů je dána výběrem materiálu. Pro cihelné fundamenty stačí 35–40 cm, u podezdívky z kamene volíme základnu širší. Po vyměření, vyhloubení a vybetonování základů pokračujeme od úrovně terénu vybraným materiálem.

Při zdění podezdívky z kamene je důležité vodorovné uložení kamenů a jejich pokládání tak, aby ve směru hlavního pohledu k budově měly tzv. „obličej“. Při práci musíme kameny vlhčit! Po vyzdění určité části zdi upravíme mezery mezi kameny a provedeme vyspárování. Potom celou plochu vyčistíme od zbytků malty. Výška podezdívky se pohybuje okolo 30–60 cm.

Abychom zlepšili vzhled zděných podezdívek, omítáme je. Vedle estetické funkce má omítka funkci izolační. Omítku nanášíme ve vrstvě silné asi 2 cm. Než však budeme omítat podezdívku a nosné sloupky, musíme mít zabudovány nosníky plotových rámů.

V poslední době se k oplocení používá pohledový beton. Zde je důležité dosažení určitých hmotových proporcí mezi plotem a hmotou budovy.

Na zbudovanou podezdívku a na připravené nosníky umísťujeme plot z dřevěných panelů, z kovových rámů apod. Jak dřevo, tak i kov musejí mít ochranný nátěr a teprve po jeho zaschnutí konečnou barevnou úpravu. U plotovek ze dřeva a kovu volíme barvu obzvláště opatrně. Je třeba se vyvarovat nátěrů křiklavých. Nejvhodnějšími barvami jsou bílá a černá. Zeleň použitá k nátěrům plotů by měla tónem odpovídat barvě zahrady.

 

Sladěnost doplňků s celkovým řešením

Plot ale netvoří pouze plošné rámy, součástí ohraničení prostoru jsou rovněž branky a vjezdy (ke garáži, k popelnicím, případně přístupy pro dovoz paliv). U vstupní branky musejí být umístěny panely se zvonkem, poštovní schránkou, domácím telefonem. Nalezení správných hmotových proporcí, vhodné začlenění zařízení a vyváženost celé kompozice vtiskují charakter vstupní části domu. Vstupy jsou často dotvářeny pergolami vázanými na ploty.

Častým materiálem používaným ke stavbě plotu jsou keramické nebo cihelné plotové tvarovky. Používají se k vyzdívání plotů, ochranných clon, zídek. Použitím tvarovek na terasách k obkladu nebo k oddělení některých provozních částí rozvíjíme motiv plotu a snáze dosáhneme organického spojení objektu a oplocení. Ploty z tvarovek musíme chránit pálenou krytinou, která má sklon od domu. Zeď je tak chráněna před vodou.

Jiné typy plotů použijeme k ohraničení pozemku na vesnici, okolo vesnických chalup. Nejběžnějším a také nejsnáze dostupnými materiály jsou dřevo a kámen. Typickým oplocením v krajích s nedostatkem dřeva byl tzv. taras. Volně kladené kameny se vázaly buď jemnou zeminou nebo vápennou maltou. Zpevňovaly je plazivé rostliny, původně volně rostlé, později vysazované.

 

Dřevěná oplocení jsou velice jednoduchá. Základ tvoří hranoly nebo kulatina. Sloupy po impregnaci zasazujeme do betonových patek. Vzdálenost mezi nosnými sloupy se pohybuje mezi 250–350 cm. Na sloupy pak připevňujeme buď plotové dřevěné panely, nebo přímo upevňujeme příčná prkna. Výška oplocení se nejčastěji pohybuje od 50 do 180 cm. Jednou z variant dřevěných plotů je vyplétání prostoru mezi sloupky větvemi. Laťkový plot je další aplikací dřeva na oplocení. Vzdálenost mezi laťkami je dána jejich šířkou a má být vždy užší. Plot má však být natolik průhledný, aby se mohla uplatnit i výzdoba předzahrádky.

 

S kombinací dřeva a kamene se setkáváme nejčastěji. Impregnace dřeva je předpokladem pro dlouhověkost vašeho plotu.

Grena, a. s.(www_GRENAFENCE_DSC_0037.jpg)

 

Okrasný plot se suverenitou

Tam, kde má plot plnit pouze ochrannou, tj. bezpečnostní funkci, se z mnoha důvodů přikláníme k oplocení z drátěného pletiva. Nosnou konstrukcí jsou ocelové trubky usazené do betonových patek. Vzdálenost mezi sloupky má být maximálně 3 m. Zvláštního vyztužení a vypnutí si zaslouží rohové sloupky, neboť jsou namáhány na tah. Mezi sloupy napneme ocelový drát, který upevníme na rohových sloupcích. Pletivo měkkým drátem připevníme k odpínacímu drátu, pomocí ocelové tyče pletivo napneme mezi sloupky. Doporučuje se vyzdít betonovou podezdívku o výšce asi 20 cm. Zabráníme tím prorůstání trávy do plotu a usnadníme si pracné ošetřování okrajových partií zahrady. Ke zlepšení vzhledu drátěného oplocení vysazujeme ve vzdálenosti asi 50 cm od oplocení keře nebo těsně u plotu pnoucí dřeviny. Zvláště popínavé dřeviny dokážou prorůst drátěnými oky a působit velmi hezky.